Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Novice za imetnike licenc št. 2/2018

  Gospodarska zbornica Slovenije


  Spoštovani,

  V tokratnih novicah vas obveščamo o nekaterih novostih s področja licenc in dovolilnic v cestnem prometu. Področja, za katera prejmemo največ vprašanj, so podrobneje predstavljena.


  Nova zakonodaja

  Svet EU je 4. decembra 2018 dosegel dogovor o stališču glede ključne reforme sektorja cestnega prevoza, ki vključuje delovne pogoje voznikov, posebna pravila o napotitvi voznikov v okviru dejavnosti mednarodnega prevoza, dostop do trga prevoza blaga in boljše izvrševanje. Reforma naj bi zagotovila ravnotežje med ustreznimi delovnimi pogoji za voznike in svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve. Zagotovila bo tudi jasnost v sektorju in odpravila različne nacionalne razlage pravil.

  Bistvo dogovora je zagotavljanje pravičnejših pravil za voznike in prevozna podjetja ter večje učinkovitosti nacionalnih nadzornih organov. Poklicnim voznikom prinaša boljše delovne pogoje, podjetjem, ki poslujejo v različnih državah članicah, pa večjo pravno varnost in manj birokracije.

  Predlogi so del prvega svežnja o mobilnosti, ki ga je Komisija predstavila junija 2017. Predstavljajo stališče Sveta EU za pogajanja z Evropskim parlamentom, da bi dosegli dogovor o končnih besedilih. Ti bodo predvidoma objavljeni v Uradnem listu EU v drugi polovici leta 2019.

  Več na povezavi


  Pogoji v zvezi z zahtevo glede finančnega položaja

  Pogoj v zvezi z zahtevo glede finančnega položaja je opredeljen v 7. členu Uredbe 1071/2009, 22. členu Zakona o prevozih v cestnem prometu in 9. členu Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu.

  Za opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu pomeni ustrezen finančni položaj, da ima oseba, ki želi opravljati to dejavnost, na voljo kapital in rezerve v višini vsaj 9.000 eurov za prvo motorno vozilo in 5.000 eurov za vsako naslednje vozilo. Za pridobitev licence za opravljanje prevozov potnikov z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev, mora imeti oseba kapital in rezerve v višini vsaj 3.000 eurov za prvo motorno vozilo in 1.500 eurov za vsako naslednje vozilo.

  Kot dokazilo finančne sposobnosti šteje vsaj eno od naslednjih dokazil:
  • izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidna višina ustanovitvenega kapitala;
  • kopija bilance stanja, ki jo je prevoznik za preteklo leto predložil davčnemu organu;
  • seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev;
  • dokazilo o lastništvu neobremenjenih nepremičnin, če z njimi odgovarja za svojo dejavnost;
  • pogodba o namensko vezanem depozitu v banki;
  • garancija banke ali druge finančne institucije, s katero se daje garancija za dobro poslovanje prevoznika v času, za katerega velja garancija v ustrezni višini.
  Izpis iz registra osnovnih sredstev

  Priporočamo, da izpis iz registra osnovnih sredstev vsebuje naslednje kategorije:
  • inventarno številko,
  • naziv osnovnega sredstva (v primeru vozil registrske številke)
  • datum nabave,
  • nabavno vrednost,
  • datum aktiviranja,
  • amortizacijsko stopnjo,
  • odpisano vrednost,
  • sedanjo vrednost neodpisanih sredstev,
  • datum priprave izpisa,
  • ime in priimek direktorja podjetja in računovodje s tiskanimi črkami,
  • podpis direktorja podjetja in računovodje ter
  • žig.


  Prevoz potnikov: nacionalna licenca vs. licenca Skupnosti

  Licenca Skupnosti je dokument, ki ga izda izdajatelj licenc in velja kot dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu v skladu z uredbami Evropske unije. Licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu.

  Področje prevozov potnikov z osebnimi vozili in vozili 8+1 ter področje avtotaksi prevozov ni urejeno na ravni Evropske unije. Države članice področje urejajo samostojno in na različne načine. Za opravljanje tovrstnih prevozov v drugih državah je treba pridobiti informacije v posamezni državi.

  V Sloveniji se dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v notranjem cestnem prometu pridobi z »nacionalno« licenco za prevoz blaga, za prevoz potnikov ali za avtotaksi prevoze na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu.

  Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se opravlja kot javni linijski prevoz, posebni linijski prevoz, stalni izven linijski prevoz, prevoz na klic, občasni prevoz, avtotaksi prevoz in kot posebna oblika prevoza. Avtotaksi prevozi se opravljajo na podlagi dovoljenja, ki ga izda občina ali več občin skupaj, če je taka obveznost uvedena s predpisom take občine oziroma občin. Avtotaksi prevoznik ne sme prevzemati potnikov v občini, v kateri nima veljavnega dovoljenja, če je občina uvedla dovoljenja za avto-taksi prevoze, lahko pa jih vanjo prepelje. Prevozi potnikov v obliki stalnega izven linijskega prevoza potnikov se lahko izvajajo samo z letališč oziroma na letališča. Izvaja jih prevoznik, ki ima "nacionalno" licenco ali licenco Skupnosti za prevoz oseb in dovoljenje lokalne skupnosti, na območju katere je letališče.


  Potrdilo za voznike, ni niso državljani EU

  Vozniki, ki niso državljani EU in opravljajo mednarodne prevoze blaga, potrebujejo Potrdilo za voznike (»roza potrdilo«). Pogoja za izdajo Potrdila sta, da ima podjetje licenco Skupnosti in da zakonito zaposluje voznika, ki ni državljan države članice niti ni rezident za daljši čas.
  Vlogi za izdajo potrdila, je potrebno priložiti dokazila o dovoljenju za prebivanje in za opravljanje del voznika, številko zdravstvenega zavarovanja, kopijo osebnega dokumenta, kopijo pogodbe o zaposlitvi in kopijo vozniškega dovoljenja. Potrdilo za voznike se izda za obdobje, dokler so izpolnjeni pogoji.

  Ker v nekaterih državah članicah nadzorni organi zahtevajo Potrdilo tudi za voznike, ki so državljani tretjih držav vendar rezidenti EU za daljši čas, tem v izogib zapletom v tujini vseeno priporočamo pridobitev Potrdila. Voznikom, ki so državljani EU, potrdila ne izdajamo.

  Od februarja 2018 ima GZS vpogled v register aktivnih zaposlitev in lahko sama pridobi ZZZS številko, vendar smo za že veljavne zaposlitve. Prijava oz. zavarovanje voznika mora biti urejeno. Prevoznikom oz. voznikom, ki te številke še nimajo, lahko oddajo vlogo brez navedbe te številke. V koliko številko že imate, izdajateljem z vpisom skrajšate postopek.


  Kdo lahko oddaja vloge in prevzema listine?

  Vloge za pridobitev licence ali dovolilnice lahko oddaja in izdane listine prevzema zakoniti zastopnik podjetja, to je direktor, prokurist ali upravljavec prevozov. V kolikor vlogo oddaja ali listine prevzema druga oseba, potrebuje pisno pooblastilo ter osebni dokument.

  Osebno vročanje pomeni, da se listina vroča direktno naslovniku »v roke«. Izdajatelj listin mora dobiti podpisano potrdilo o vročitvi (vročilnico). Naslovnik zapiše dan in mesec prejema z besedo (letnico lahko s številko), nato se oba z vročevalcem podpišeta.

  Stranka lahko pooblasti določeno osebo, ki naj se ji vročajo vsi dokumenti zanjo. Če stranka obvesti o tem organ, ki vodi postopek, vroča organ vse dokumente temu pooblaščencu.

  Kadar stranka o obstoju pooblastila ne obvesti organa, ki vodi postopek, vročevalec pooblaščencu lahko vroča vse dokumente, ki so naslovljeni na stranko, če pooblaščenec podpiše izjavo, da ga je stranka za to pooblastila, potem ko ugotovi njegovo istovetnost z osebnim dokumentom s fotografijo, ki ga je izdal pristojni državni organ. Vročevalec na vročilnico čitljivo napiše osebno ime in številko osebnega dokumenta pooblaščenca, ter jo skupaj z izjavo pooblaščenca vrne organu. Pod enakimi pogoji lahko pooblaščenec prevzame dokument pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje kot svojo dejavnost, ali pri organu.

  Spletni dostop do dovolilnic

  Na spletni strani www.gzs.si/dovolilnice v zavihku Zasebni podatki lahko z vpisom matične številke podjetja in vašim geslom dostopate do podatkov o dovolilnicah za vaše podjetje. Na spletni strani lahko sami vpišete koriščene dovolilnice ter tako izdajatelju zagotovite ažurne podatke.
  V kolikor gesla še nimate, nam pošljite izpolnjeno vlogo za pridobitev gesla za dovolilnice.  Pri katerih vrstah prevozov se licenca NE rabi?

  Licence ni treba pridobiti za naslednje vrste prevozov:
  1. prevoz pošte kot javne storitve;
  2. prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil;
  3. prevoz blaga za lastne potrebe pod pogoji iz 85. člena zakona;
  4. prevoz oseb za lastne potrebe pod pogoji iz 82. člena zakona;
  5. prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne varnosti, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in potrebam državnih organov, medicinskim in humanitarnim prevozom;
  6. prevoz blaga z vozili ali s skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg;
  7. prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali predelana za poseben namen in se z njimi ne morejo opravljati prevozi potnikov ali blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. avtodvigala, črpalke za beton, vozila za prevoz čebel, potujoče knjižnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja;
  8. prevoz za osebne potrebe.
  Opredelitev prevoza oseb za lastne potrebe (82. člen) in prevoza blaga za lastne potrebe (85. člen)

  Več na povezavi


  Preverjanje izpolnjevanja pogojev za licenco in odvzemi licenc

  Izdajatelj licenc ima poleg izdaje licence dolžnost spremljati izpolnjevanje pogojev za licenco ves čas veljavnosti licence ter v primeru neizpolnjevanja katerega izmed pogojev licenco odvzeti. Licenca se odvzame zaradi neizpolnjevanja katerega izmed naslednjih pogojev:
  • dejanski in stalni sedež v eni od držav članic;
  • dober ugled;
  • ustrezen finančni položaj; in
  • ustrezna strokovna usposobljenost.
  Nadzorni organi v vseh državah članicah Evropske unije imajo dostop do registra licenc in resničnost podatkov preverijo, morebitne kršitve pa vpišejo v Evropski register prevoznikov. Doseženo število hujših kršitev v dvoletnem obdobju je razlog za odvzem licence.


  Uradne ure v času praznikov

  Delovni čas za poslovanje s strankami na oddelku Javne listine bo v dnevih pred prazniki, to je v ponedeljek, 24. 12. 2018 in v ponedeljek, 31. 12. 2018., od 8. do 12. ure.
  Vse ostale delovne dni bodo uradne ure kot običajno, to je od 8. do 13. ure.


  GZS, Javne listine
  www.gzs.si/licence
  [GDPR_TEKST]

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/