Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Subvencije za pnevmatike za imetnike licenc

  Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih za imetnike licenc

   

  Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 31. 7. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike)), ki so kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pri vozilih za cestni promet:

  • kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 75/11)),
  • kategorij N3, 
  • kategorij M3­­­,
  • kategorij O3,
  • kategorij O4.

  UPRAVIČENE OSEBE 

  Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini (v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v času oddaje vloge registrirano vozilo na ime vlagatelja. Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z 19. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu  ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno z 32a. členom ZPCP-2 z vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti: 

  • cestni tovorni promet, 
  • mestni in primestni kopenski potniški promet,
  • medkrajevni in drug cestni potniški promet. 

  Licence bodo preverjene z vpogledom v uradne evidence.

  PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU

  Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu, j.s. na spodaj navedeni telefonski številki, po pošti na Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si. Informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu na številkah 01 241 48 40 in 01 241 48 65 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12.00 in 14.00 uro) ali po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si. 

  ROK IN NAČIN PRIJAVE

  Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge, oddane po objavi zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije, ne bodo obravnavane. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

  Več: 

  https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-77sub-pn19-nepovratne-finanne-spodbude-za-pnevmatike-vijega-energijskega-razreda-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

  http://nerdcp.gov.si/javni/