Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

KADRI

Naš namen je usmerjati in razvijati poklice, ki jih potrebujejo kmetijska in živilska podjetja, s ciljem zaposljivosti čim širšega števila lokalnih kadrov. Hkrati pričakujemo fleksibilno zaposlovanje tujcev, prenovo šolskih programov glede na potrebe podjetij, razvoj talentov, ustreznejšo politiko zaposlovanja in prehod zaposlenih.

 

Potrebno je posodabljati izobraževalne programe v smeri zagotavljanja kompetenc prihodnosti za prenovljene proizvodne procese v podjetjih, okrepiti strokovno prakso in mentorstvo. Potrebujemo tudi prenovo izobraževalnih vsebin na fakultetah, ki bodo sledile novim trendom in zahtevam, zlasti na področju trajnosti, poslovnih znanj, upravljanja kadrov, inovativnostjo in drugimi sodobnimi veščinami.

 

Na nekaterih področjih živilsko predelovalne industrije primanjkuje delavcev (npr. deficitarni poklici, kot so peki, ki obvladajo sodobne peči in stroje, mesarji). Zato je potrebno izboljšati promocijo poklicev v kmetijstvu in živilstvu, s ciljem privabiti mlade za poklice v agroživilstvu.

 

Spodbujamo vseživljenjsko učenje in strokovni razvoj. Pomembno je, da posameznik prevzema odgovornost za lasten razvoj, išče in izkorišča razvojne priložnosti. Spremlja razvoj stroke, panoge in podjetja s prebiranjem strokovne in druge literature, udeleževanjem na strokovnih usposabljanjih in pridobiva interdisciplinarna znanja, katera uporablja za reševanje strokovnih in drugih problemov.

 

 

Poklicni standardi in katalogi
Iskalnik po podatkovnih bazah.

Poklicno izobraževanje

Več o izobraževalnih programih v živilstvu

Več o izobraževalnih programih v kmetijstvo in hortikulturi

 

V okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij deluje Odbor za razvoj človeških virovOdbor povezuje podjetja z namenom izmenjave dobrih praks in skupne promocije poklicev v agroživilstvu. V okviru Odbora dajemo poudarek tudi družbenemu vidiku trajnostnosti.

Socialni dialog
V času, ko je vse več govora o pomanjkanju kadra, je lahko tudi kolektivna pogodba dejavnosti eden izmed instrumentov, ki naredi posamezno dejavnost bolj zanimivo za delavce, saj zagotavlja podjetjem in zaposlenim bolj stabilno okolje, prispeva pa tudi k predvidevanju in uspešnemu obvladovanju sprememb.

Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

Sporočamo vam, da je bila 18. novembra 2021 podpisana Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije.

Objavljena je bila 30. novembra 2021 v Uradnem listu RS, št. 186/2021, najdete pa jo lahko tudi na povezavi

Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

Aneks št. 1

Aneks št.1 k Tarifni prilogi kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Ur. l. RS. št. 186/2022)