Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje kmetijskih podjetij

AKTIVNI ČLANI

Evrosad d. o. o., Farme Ihan – KPM d. o. o., HPG Brežice d. o. o., Jeruzalem Ormož – SAT d. o. o., Kmetijstvo Črnci d. o. o., KGS Krajnc d. o. o., Ljutomerčan d. o. o., Meja Šentjur d. d., Paradajz d. o. o, PP – Agro d. o. o., Radgonske gorice d. o. o., Panvita d.d., Vinakoper d. o. o., ŽIPO Lenart d. o. o. 

VODSTVOV Združenju kmetijskih podjetij smo v letu 2021 uspešno zaustavili sprejetje za podjetja škodljivi del zakonodaje, predvsem pri Zakonu o kmetijskih zemljiščih, ki bi, ob morebitnem sprejetju poglobil dvotirnost delovanja MKGP in povečal vrzel v že tako nizki samooskrbi Slovenije. Leto 2021 pa je vsekakor zaznamovalo delo na ukrepih prihodnje Skupne kmetijske politike.  V prihodnosti bomo še nadalje krepili ugled kmetijskih podjetij tako v strokovni, predvsem pa v širši javnosti in v politiki.  Veliko aktivnosti pa bomo usmerili tudi v preprečevanje sive ekonomije, predvsem na področju prašičereje, ter si prizadevali za boljše odnose v žitni verigi. Le na ta način bomo lahko dosegli višjo raven tako želene prehranske varnosti, ki si jo vsi potrošniki želimo in jo tudi vsi Slovenci potrebujemo.

Predsednik: Branko Virag, Skupina Panvita 

 

Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293 

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2021

Leto je bilo ponovno zaznamovano z epidemijo covida-19, zato smo se spopadali z reševanjem težav, povezanih z epidemijo. Glavnina aktivnosti pa je bila vezana na pripravo Strateškega načrta Skupne kmetijske politike po letu 2023. Sestanki z deležniki in člani so bili praktično dnevno na seznamu naših prioritet dela. Združenje je aktivnosti še naprej usmerjalo v izboljšanje ugleda in pomena kmetijskih podjetij pri strokovni in širši javnosti. Prav tako smo si prizadevali za enakopraven položaj gospodarske panoge kmetijstva v primerjavi z ostalimi. Drugi del naših pomembnejših aktivnosti pa je bil usmerjen v področje zemljiške zakonodaje. Znotraj Združenja kmetijskih podjetij deluje tudi delovna skupina za prašičerejo, katere delo je bilo prioritetno usmerjeno v zmanjševanje sive ekonomije.   


CILJI V LETU 2022

  • vplivanje na zakonodajne predloge na področju kmetijske in zemljiške politike, 

  • sodelovanje v vseh delovnih skupinah Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pri pripravi podlag za izvajanje Skupne kmetijske politike po letu 2023, 

  • prepoznavnost kmetijskih podjetij kot pomemben člen agroživilske verige, ki zagotavlja prehransko varnost slovenskemu potrošniku, 

  • izboljšanje odnosov v verigi ter sodelovanje z različnimi deležniki, 

  • delovna skupina za prašičerejo si bo prizadevala k uresničevanju ciljev iz dogovora Prašičereja 4.0, čemur bo sledila tudi nadgradnja registrov (masne bilance).