Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Spremembe in dopolnitve seznama avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin – UL 110/2004


Na podlagi petega odstavka 30. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S E Z N A M A

avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin

I

V Seznamu avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 33/04) se v naslovu črta znak »*« s pripadajočim besedilom.

II

V I. točki se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Ta seznam se vsebinsko nanaša na Uredbo Sveta 1999/1257/ES z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L št. 160 z dne 26. 6. 1999, str. 80), z vsemi spremembami in Uredbo Komisije (ES) št. 2004/817/ES (z dne 30. aprila 2004) o podrobnejših pogojih za izvedbo Uredbe Sveta št. 1999/1257/ES o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L št. 153/04 z dne 30. 4. 2004, str. 30), z vsemi spremembami.«.

III

V III. točki se v preglednici:

– pri vrsti »Ajda (Fagopyrum esculentum (Moench.))« za sorto »Siva« doda nova sorta »Črna gorenjska« izvor »Avtohtona«;

– za vrsto »Črna detelja (Trifolium pratense L.)« dodata novi vrsti, in sicer: »Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.)« sorta »Inkara«, izvor »Avtohtona«, in »Lucerna (Medicago sativa L.)« sorta »Bistra«, izvor »Avtohtona«;

– za vrsto »Rdeča bilnica (Festuca rubra L. ssp. vulgaris)« doda nova vrsta »Travniška bilnica (Festuca pratensis L.)« sorta »Jabelska«, izvor »Avtohtona«;

– za vrsto »Mnogocvetna ljuljka (Lolium multiflorum Lam.)« dodata novi vrsti, in sicer: »Trpežna ljuljka (Lolium perenne L.)« sorta »Ilirka«, izvor »Avtohtona«, in »Pasja trava (Dactylis glomerata L.)« sorta »Kopa«, izvor »Avtohtona.«.

IV

V prilogi seznama se:

1. v točki »1. ŽITA« za preglednico sorte »Siva« doda besedilo:

»

Črna
gorenjska

A

Šlibar Gregor,
Tržič

– Izvor: avtohtona sorta iz območja Gorenjske.
– Uporaba: na območju Gorenjske se priporoča setev med 20. in 25. julijem (strniščna setev); kot predposevek se priporoča žito ali krompir (na zemljiščih, ki niso pregnojena z dušikom).
- Morfološko-biološke lastnosti: rastlina je srednje velika; socvetje je srednje veliko, cvet je močno obarvan z rdečo barvo; obarvanost popka z rdečo barvo je močna; rastlina cveti srednje zgodaj; barva zrna je temno rjava.
– Gospodarske lastnosti: zelo dobro medi; je zelo dobro odporna na bolezni in škodljivce ter odporna na sušo; oskrba posevka, dognojevanje in uporaba kemičnih sredstev niso potrebni; kljub občasnemu poleganju, se rastlina pobere, zato dozorevanje in spravilo nista problematična; na območju Gorenjske daje zanesljive in dobre pridelke; zaradi dobre kemične sestave ima visoko prehransko vrednost.

2. v točki »3. KRMNE RASTLINE«

– za preglednico sorte »Poljanka« doda besedilo:

»

Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.)

Inkara

A

Center za razvoj
kmetijstva in
podeželja Jable

- Izvor: avtohtoni ekotipi iz predalpskega klimatskega območja Slovenije.
– Uporaba: priporoča se za čisto setev ali v mešanici z mnogocvetno ljuljko in ozimno grašico.
– Morfološko-biološke lastnosti: rastline so nežne, visoke 75-80 cm, s 5-6 internodiji in so odporne proti poleganju; list je velik, okrogel in temno zelen. Gospodarske lastnosti: je zgodnja sorta, cveti v prvi dekadi maja; je zelo odporna proti nizkim temperaturam in boleznim ter srednje odporna proti suši; pridelki so visoki.

Lucerna (Medicago sativa L.)

Bistra

A

Biotehniška
fakulteta
Oddelek za
agronomijo

– Izvor: avtohtone populacije – ekotipi iz predalpskega klimatskega območja Slovenije.
– Uporaba: primerna je za pridelovanje krme na atipičnih tleh za lucerno (nekoliko težjih, slabo kislih tleh) in v humidnejši klimi, za 3–4-kosni sistem.
– Morfološko-biološke lastnosti:
– habitus: izrazito pokončen tip, ima razvejan globok vretenast koreninski sistem in glavo korena – razrastišče, močno poraslo z brsti za razraščanje, rastlina je grmičasta, a bujno razrasla, izgleda nežno z dobro listnatostjo,
– steblo: trdno, odporno proti poleganju, 85-90 cm dolgo, z 10 in več nodiji in internodiji, je 3-5 mm debelo, zelene barve, razvejano, kvadratno okroglo, votlo in nedlakavo, poleg primarnega stebla se tvori 15-45 sekundarnih,
– list: triperesen, posamezni lističi so okroglo jajčaste podolgovate oblike, temno zelene barve in niso dlakavi,
– socvetje: grozdasto, s 13-26 cvetovi, temno vijoličaste barve,
– plod: trikrat spiralno zavit strok s 4-6 semeni, v socvetju je 10-16 strokov,
- seme: svetlo rumene barve, ledvičaste oblike, 3 mm dolgo in 1 mm široko.
Gospodarske lastnosti: srednje rana, 4 leta trajajoča sorta, je sorazmerno dobro odporna proti nizkim temperaturam in dobro uspeva tudi na srednje težkih in težjih psevdoglejih, kjer ostale sorte ne uspevajo, dobro uspeva tudi na slabo kislih tleh, zlasti v mešanicah s travami; dobro prenaša 4-5-kratno košnjo.

– za preglednico sorte »Jasna« doda besedilo:

»

Travniška bilnica (Festuca pratensis L.)

Jabelska

A

Center za razvoj
kmetijstva in podeželja Jable

– Izvor: avtohtoni ekotipi iz predalpskega klimatskega območja Slovenije.
– Uporaba: priporoča se za setev v večletnih deteljno travnih mešanicah in pri obnovi trajnih travnikov, ki so namenjeni intenzivni kosni rabi.
- Morfološko-biološke lastnosti: rastlina je nežna, izrazite pokončne rasti in s srednje gostim šopom; steblo je visoko 70-90 cm, temno zeleno in je odporno proti poleganju; list je dolg in širok, gladek, temno zelen, brez dlačic in ima izrazito nervaturo.
Gospodarske lastnosti: srednje rana sorta, dobro odporna proti nizkim temperaturam in boleznim, srednje odporna proti suši; delež listov je 43%; dobro reagira na gnojenje z dušikom, prenaša pogosto košnjo in pašo ter se hitro regenerira.

– za preglednico sorte »Draga« doda besedilo:

»

Trpežna ljuljka (Lolium perenne L.)

Ilirka

A

Center za razvoj
kmetijstva in
podeželja
J
able

– Izvor: avtohtoni ekotipi iz predalpskega klimatskega območja Slovenije.
– Uporaba: ker dobro prenaša pogostno košnjo in pašo, je primerna za setev v mešanicah pri zasnovah trajnih travnikov za intenzivno pašno kosno rabo.
– Morfološko-biološke lastnosti: rastline so nežne polpokončne rasti; steblo je visoko 60-65 cm in srednje odporno proti poleganju; list je dolg in širok, temno zelen in brez dlačic.
Gospodarske lastnosti: srednje pozna, cveti v zadnji dekadi maja, je zelo odporna proti boleznim in nizkim temperaturam, srednje pa proti suši; zdrži 3-4 leta polne rabe in se hitro regenerira.

Pasja trava (Dactylis glomerata L.)

Kopa

A

Center za
razvoj
kmetijstva in
podeželja
Jable

– Izvor: avtohtoni ekotipi iz Slovenije.
– Uporaba: ker dobro prenaša pogostno košnjo in intenzivno pašo, se priporoča za setev v mešanicah z lucerno, črno in belo deteljo pri zasnovi trajnih, večkosnih travnikov in pašnikov, pa tudi za setev v monokulturi.
– Morfološko-biološke lastnosti: rastline so pokončne rasti in šopastega videza; steblo je visoko 100-110 cm in je odporno proti poleganju; list je izrazito dolg in širok.
Gospodarske lastnosti: rana sorta, ki cveti v prvi dekadi maja; delež listov je 57%; je zelo odporna proti suši in nizkim temperaturam, srednje odporna pa proti boleznim; je zelo trpežna in zdrži pet in več let polne rabe.

3. v točki »8. SADNE RASTLINE« v preglednicah pri sortah »Domača češplja« in »Vipavka« v stolpcu »Vzdrževalec« besedilo »Različni sadjarji*« nadomesti z besedilom »KGZS – Sadjarski center Bilje«;

4. besedilo za besedama »Naslovi vzdrževalcev« spremeni tako, da se glasi:

»

– *: Informacije je možno dobiti na naslovu: Kozjanski park, Podsreda 45, 2357 Podsreda,

– **: Podatka o vzdrževalcu ni. Informacije je možno dobiti na naslovu: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana,

– Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana,

– Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable, Loka, Grajska 1, 1234 Mengeš,

– Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana,

– Evrosad d.o.o., Cesta 4. julija 134, 8270 Krško,

– Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalskega tabora 2, 3310 Žalec,

– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Sadjarski center Gačnik 77, 2211 Pesnica,

– KGZS, KGZ Nova Gorica, Sadjarski center Bilje, Bilje 1, 5292 Bilje,

– Kozjanski park, Podsreda 45, 2357 Podsreda,

– KGZS, KZ Maribor, Vinarska ul. 14, 2000 Maribor,

– Planta Prelesje d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana,

– Poskusni center za oljkarstvo, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,

- Sadjarstvo Mirosan d.d., Kasaze 95, 3301 Petrovče,

– Semenarna Ljubljana proizvodnja in trgovina d.d., Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana,

– Šlibar Gregor, Cesta na Hudo 23, 4290 Tržič,

– Vele trgovska družba d.d. – Vele sadna drevesnica Kamnik, Ljubljanska 64, 1230 Domžale.

«.

V

Te spremembe in dopolnitve seznama začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-205/2003-56

Ljubljana, dne 21. septembra 2004.

EVA 2004-2311-0331

dr. Milan Pogačnik l. r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI