Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o aditivih za živila - UL 100/2010


Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) v zvezi z 32. in 40. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 98/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) in na podlagi osme alineje tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o aditivih za živila

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja aditive za živila in njihove mešanice (v nadaljnjem besedilu: aditivi), ki se uporabljajo kot snovi pri proizvodnji živil in ostanejo kot sestavina v živilu, čeprav v spremenjeni obliki, v skladu z:

– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (UL L št. 237 z dne 10. 9. 1994, str. 3), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/163/EU z dne 22. decembra 2009 o spremembi Direktive 94/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta o sladilih za uporabo v živilih glede neotama (UL L št. 344 z dne 23. 12. 2009, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 94/35/ES),

– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (UL L št. 237 z dne 10. 9. 1994, str. 13), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 94/36/ES) in

– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (UL L št. 61 z dne 18. 3. 1995, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 16) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 95/2/ES).

2. člen

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi iz Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 238/2010 z dne 22. marca 2010 o spremembi priloge V k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahteve po označevanju pijač, ki vsebujejo več kot 1,2 volumskega odstotka alkohola in nekatera živilska barvila (UL L št. 75 z dne 23. 3. 2010, str. 17).

II. POSEBNE DOLOČBE

1. Sladila

3. člen

(1) V prometu so lahko samo sladila, navedena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in so namenjena:

– prodaji končnemu potrošniku ali

– za uporabo v proizvodnji živil.

(2) Sladila, ki so namenjena za uporabo v proizvodnji živil, se lahko uporabijo pri proizvodnji živil le pod pogoji, navedenimi v Prilogi 1.

(3) Največje dovoljene dodane količine, navedene v Prilogi 1, veljajo za gotovo hrano, pripravljeno po navodilih za uporabo.

2. Barvila

4. člen

(1) Kot barvila v živilih se smejo uporabljati samo snovi, navedene v Prilogi 2.1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Barvila iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati samo v živilih, navedenih v prilogah 2.3, 2.4 in 2.5, ki so sestavni del tega pravilnika, ter pod tam navedenimi pogoji.

(3) V živilih iz prejšnjega odstavka, ki so namenjena za posebne prehranske namene, se smejo barvila uporabljati samo, če je uporaba v skladu s predpisi, ki urejajo živila za posebne prehranske namene.

(4) V živilih, navedenih v Prilogi 2.2, ki je sestavni del tega pravilnika se ne smejo uporabljati barvila, razen kadar je posebej predpisano v Prilogi 2.3, Prilogi 2.4 ali Prilogi 2.5.

(5) Barvila, ki so navedena v Prilogi 2.4, se smejo uporabljati samo za namene, ki so določeni v tej prilogi.

(6) V delu 1 Priloge 2.5 so navedena barvila, ki se smejo uporabljati v neomejeni količini v živilih, navedenih v delu 2 Priloge 2.5, in v vseh ostalih živilih, ki niso navedena v prilogah 2.2 in 2.3. Barvila, navedena v drugem delu Priloge 2.5 se smejo uporabljati posamezno ali v kombinaciji le v živilih in količinah, ki jih določa preglednica te priloge.

(7) Mejne vrednosti, navedene v prilogah tega pravilnika veljajo za:

– živila, pripravljena za uživanje, skladno z navodili za uporabo,

– količine barvne sestavine, ki jo vsebuje barvni pripravek.

5. člen

(1) Za označevanje zdravstvene ustreznosti in drugih oznak mesa in mesnih izdelkov se smejo uporabljati samo naslednja barvila: E 155 rjavo HT, E 133 modro FCF ali E 129 rdeče AC ali ustrezna mešanica barvil E 133 modro FCF in E 129 rdeče AC.

(2) Za okrasno barvanje ali žigosanje jajčnih lupin, se smejo uporabljati samo barvila, navedena v Prilogi 2.1.

(3) Potrošnikom se smejo neposredno prodajati samo barvila, navedena v Prilogi 2.1, razen E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 in E 180.

3. Aditivi, razen barvil in sladil

6. člen

(1) Aditivi (razen barvil in sladil), ki so navedeni v Prilogah 3.1, 3.3, 3.4 in 3.5, ki so sestavni del tega pravilnika, se smejo uporabljati v živilih kot:

– konzervansi,

– antioksidanti,

– nosilci,

– kisline,

– sredstva za uravnavanje kislosti,

– sredstva proti sprejemanju,

– sredstva proti penjenju,

– sredstva za povečanje prostornine,

– emulgatorji,

– emulgirne soli,

– utrjevalci,

– ojačevalci arome,

– sredstva za penjenje,

– želirna sredstva,

– sredstva za glaziranje,

– sredstva za ohranjanje vlage,

– modificirani škrobi,

– plini za pakiranje,

– potisni plini (razen zraka),

– sredstva za vzhajanje,

– veziva,

– stabilizatorji,

– sredstva za zgostitev (gostila) in

– sredstva za obdelavo moke.

(2) Aditive za živila, navedene v Prilogi 3.1, je dovoljeno dodajati v živila za namene, ki so navedeni v prejšnjem odstavku, po načelu »quantum satis«.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za živila, navedena v Prilogi 3.2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) Živila, navedena v Prilogi 3.2, smejo vsebovati samo aditive, navedene v Prilogi 3.2, Prilogi 3.3 in Prilogi 3.4, v količinah, ki jih določajo te priloge.

(5) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za naslednja živila, razen če ni posebej določeno:

– nepredelana živila,

– med,

– neemulgirana olja in maščobe živalskega ali rastlinskega izvora,

– maslo,

– pasterizirano in sterilizirano (vključno z UVT) mleko (vključno z navadnim, posnetim in polposnetim) in navadno pasterizirano smetano,

– nearomatizirane, naravno fermentirane mlečne izdelke,

– naravno mineralno vodo in izvirsko vodo,

– kavo (razen aromatizirane instant kave) in kavne izvlečke,

– nearomatiziran pravi čaj,

– sladkorje,

– suhe testenine, razen testenin brez glutena oziroma testenin, namenjenih hipoproteinskim dietam,

– naravni nearomatiziran pinjenec (razen steriliziranega pinjenca),

– hrano za dojenčke in majhne otroke, vključno s hrano za bolne dojenčke in majhne otroke.

(6) Aditivi, navedeni v Prilogah 3.3 in 3.4, se smejo uporabljati samo v živilih, navedenih v teh prilogah, ter pod tam navedenimi pogoji.

(7) Samo aditivi, navedeni v Prilogi 3.5, se smejo pod pogoji te priloge uporabljati kot nosilci ali topila za aditive.

(8) Aditivi, katerih uporaba je dovoljena v hrani za dojenčke in majhne otroke, so navedeni v Prilogi 3.6, ki je sestavni del tega pravilnika.

(9) Aditivi in njihove največje dovoljene količine v živilih, ki so v prometu, so navedene v Prilogah 3.1 do 3.6.

(10) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za živila, namenjena za posebne prehranske namene, v skladu s predpisi, ki urejajo živila za posebne prehranske namene.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 43/04, 8/05, 17/06 in 16/08).

8. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-297/2010

Ljubljana, dne 26. oktobra 2010

EVA 2009-2311-0060

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

 


Pripeti dokumenti