Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom – UL 80/2007


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z izvajanjem Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom

1. člen

S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (UL L št. 404 z dne 30. 12. 2006, str. 26; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1925/2006/ES).

2. člen

Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1925/2006/ES in te uredbe je ministrstvo, pristojno za zdravje.

Uradni zdravstveni nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

3. člen

Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:

– živilom dodaja vitamine in/ali minerale v nasprotju s 3. členom Uredbe 1925/2006/ES;

– ne upošteva omejitev oziroma prepovedi za dodajanje vitaminov in/ali mineralov iz 4. člena Uredbe 1925/2006/ES;

– ne upošteva določb glede meril čistosti iz 5. člena Uredbe 1925/2006/ES;

– pri dodajanju vitaminov in mineralov ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena Uredbe 1925/2006/ES;

– označuje, predstavlja ali oglašuje živila, ki so jim bili dodani vitamini in/ali minerali, v nasprotju s 7. členom Uredbe 1925/2006/ES;

– živilom dodaja druge snovi, kot so vitamini in minerali ali sestavine, ki vsebujejo druge snovi, kot so vitamini in minerali, v nasprotju z 8. členom Uredbe 1925/2006/ES.

Z globo od 800 do 12.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.

Z globo od 120 do 1000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Z globo od 40 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

4. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 00725-13/2007/5

Ljubljana, dne 23. avgusta 2007

EVA 2006-2711-0206

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.,

Predsednik


Avtor: ZKZP