Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih – UL 27/2007


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z izvajanjem Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 - ZdZPZ) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih

1. člen

S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem:

- Uredbe Sveta (EGS), št. 315/93 z dne 8. februarja 1993, o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L št. 37 z dne 13. 2. 1993, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne 31. 10. 2003, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 315/93/EGS) in

- Uredbe (ES) Komisije št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364 z dne 20. 12. 2006, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1881/2006/ES).

2. člen

Izraz ''onesnaževala'', uporabljen v tej uredbi, pomeni ''kontaminate'' in ''onesnaževalce'', kakor so uporabljeni v pravnih aktih Evropske unije.

3. člen

Pristojna organa za izvajanje Uredbe 315/93/EGS, Uredbe 1881/2006/ES in te uredbe sta ministrstvo, pristojno za zdravje, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skladu s svojimi pristojnostmi.

Uradni zdravstveni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Veterinarska uprava Republike Slovenije, v skladu s svojimi pristojnostmi.

4. člen

Z globo od 2000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:

- daje v promet živila, ki vsebujejo onesnaževala, v količini, ki s stališča javnega zdravja in zlasti toksikološko ni sprejemljiva (2. člen Uredbe 315/93/EGS);

- daje v promet živila, ki niso v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 315/93/EGS;

- daje v promet živila, ki vsebujejo onesnaževala iz priloge Uredbe 1881/2006/ES, katerih vrednosti presegajo mejne vrednosti iz navedene priloge;

- ne upošteva prepovedi uporabe, mešanja in razstrupljanja iz 3. člena Uredbe 1881/2006/ES;

- daje v promet zemeljske oreške, lupinarje, suho sadje oziroma koruzo v nasprotju s 4. členom Uredbe 1881/2006/ES;

- daje v promet zemeljske oreške in iz njih dobljene proizvode in žita v nasprotju s 5. členom Uredbe 1881/2006/ES;

- daje v promet zeleno solato v nasprotju s 6. členom Uredbe 1881/2006/ES.

Z globo od 800 do 12.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik.

Z globo od 120 do 1000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Z globo od 40 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.

5. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 00725-2/2007/6

Ljubljana, dne 15. marca 2007

EVA 2007-2711-0019

Vlade Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZKŽP