Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi Pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana – UL 57/2005


Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in petega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana

1. člen

V Pravilniku o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni list RS, št. 28/04 in 10/05), se v četrti alinei 3. člena beseda »gotovih« črta.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 324-01-31/2002

Ljubljana, dne 15. aprila 2005.

EVA 2005-2311-0157

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Marija Lukačič l. r.

 

Soglašam!

Andrej Bručan l. r.

Minister za zdravje

 


Avtor: ZŽI