Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o obvezni registraciji in ravnanju podjetij, ki proizvajajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili - UL 57/2008


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z izvajanjem Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o obvezni registraciji in ravnanju podjetij, ki proizvajajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili

1. člen

Ta uredba določa obveznost registracije in ravnanja podjetij, ki proizvajajo, uvažajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živil.

Podjetja iz prejšnjega odstavka so podjetja v smislu (c) točke drugega odstavka 2. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L št. 338 z dne 13. 11. 2004, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1935/2004/ES) (v nadaljnjem besedilu: podjetje).

2. člen

Če podjetje, ki je proizvedlo, uvozilo, predelalo ali prvo dalo v promet v Republiki Sloveniji material ali izdelek, namenjen za stik z živili, utemeljeno sumi, da material ali izdelek, namenjen za stik z živili, ni v skladu s 3. členom Uredbe 1935/2004/ES, takoj sproži postopke za umik iz prometa, če material ali izdelek ni več pod njegovim neposrednim nadzorom.

Postopki za umik iz prejšnjega odstavka vključujejo:

– umik iz prometa materiala ali izdelka, ki ni v skladu s 3. členom Uredbe 1935/2004/ES, v delu, ki je pod neposrednim nadzorom podjetja iz prejšnjega odstavka, in

– obvestilo po najhitrejši poti (telefon, elektronska pošta) in nato še z dopisom podjetjem, ki jim je dobavilo material ali izdelek, ki ni v skladu s 3. členom Uredbe 1935/2004/ES, naj ga umaknejo iz prometa in o tem nemudoma obvestijo morebitna druga podjetja, ki so jim ta material ali izdelek dobavila.

3. člen

Če je material ali izdelek, namenjen za stik z živili, že pri potrošniku, mora podjetje iz prvega odstavka prejšnjega člena obvestiti potrošnike o razlogih za umik. Če drugi ukrepi ne zadoščajo za preprečitev ogrožanja zdravja ljudi, mora to podjetje odpoklicati že dobavljene materiale in izdelke.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora biti jasno, v slovenskem jeziku, vključno z opisom materiala oziroma izdelka, navedbo razloga za umik oziroma odpoklic in navodili potrošnikom za ravnanje. Obvestilo mora biti objavljeno na način, da bodo informacije dejansko dosegle morebitne potrošnike materiala ali izdelka, ki ni v skladu s 3. členom Uredbe 1935/2004/ES (nacionalni ali regionalni radio, časopis, televizija).

O neskladnosti materiala ali izdelka iz 3. člena Uredbe 1935/2004/ES ter postopkih iz drugega odstavka prejšnjega člena in ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora podjetje iz prvega odstavka prejšnjega člena takoj obvestiti Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS).

4. člen

Če podjetje, razen podjetij iz prvega odstavka 2. člena te uredbe, dobi informacijo, da material ali izdelek, namenjen za stik z živili, ni v skladu s 3. členom Uredbe 1935/2004/ES, mora:

– o tem obvestiti podjetje iz prvega odstavka 2. člena te uredbe,

– v mejah svojih dejavnosti sprožiti postopke za njegov umik iz prometa in

– o tem takoj obvestiti ZIRS.

Podjetja iz prejšnjega odstavka sodelujejo s podjetji iz prvega odstavka 2. člena te uredbe in organi iz 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (Uradni list RS, št. 53/05, 66/06 in 31/08) pri ukrepih, sprejetih za preprečevanje ali zmanjševanje tveganja, povezanega z materialom in izdelkom, namenjenim za stik z živilom.

5. člen

Podjetja iz prvega odstavka 2. člena te uredbe in podjetja, ki se ukvarjajo s spletno prodajo, kataloško prodajo ali TV-prodajo materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, se morajo registrirati pri ZIRS. Vlogo za registracijo to podjetje odda z izpolnitvijo elektronskega obrazca, objavljenega na spletnem naslovu http://e-storitve-zirs.gov.si. Vloga se lahko odda tudi pisno na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.

6. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ZIRS.

7. člen

Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:

– ne ravna v skladu z 2., 3. in 4. členom te uredbe;

– se ne registrira v skladu s 5. členom te uredbe.

Z globo od 800 do 12.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik.

Z globo od 120 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

8. člen

Podjetje, ki je ob uveljavitvi te uredbe opravljalo dejavnost iz prvega odstavka 1. člena te uredbe, mora obrate, v katerih izvaja to dejavnost, registrirati v skladu s 5. členom te uredbe in prilogo te uredbe pri ZIRS v devetdesetih dneh od začetka izvajanja registracije v skladu s 5. členom te uredbe.

Registracija podjetij v skladu s 5. členom te uredbe se začne izvajati 1. septembra 2008.

9. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00725-8/2008/9

Ljubljana, dne 29. maja 2008

EVA 2008-2711-0002

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Pripeti dokumenti

Avtor: ZKŽP