Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS – UL 66/2006


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS

1. člen

V Uredbi o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (Uradni list RS, št. 53/05) se v 4. členu v prvem odstavku dodajo nove prva, druga in tretja alinea, ki se glasijo:

»– proizvaja materiale in izdelke, ki niso v skladu s 3. členom Uredbe 1935/2004/ES;

– označuje, oglašuje ali predstavlja materiale in izdelke tako, da zavaja potrošnike (3. člen Uredbe 1935/2004/ES);

– proizvaja ali uporablja pri proizvodnji živil aktivne ali inteligentne materiale in izdelke na način, ki ni usklajen s 4. členom Uredbe 1935/2004/ES;«.

Dosedanje prva, druga, tretja in četrta alinea postanejo nove četrta, peta, šesta in sedma alinea.

Za novo sedmo alineo se doda nova osma alinea, ki se glasi:

»– ne priloži pisne izjave v skladu s 16. členom Uredbe 1935/2004/ES;«.

Dosedanja peta alinea postane nova deveta alinea.

2. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Šifra: 00725-7/2006/6

Ljubljana, dne 22. junija 2006

EVA 2006-2711-0157

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZŽI