Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o poreklu za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke - sprememba - UL 26/2004


Na podlagi drugega odstavka 32. člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega odstavka 45. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 ZUreP-1 in 110/02 ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o poreklu za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke*


1. člen

V pravilniku o poreklu za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (Uradni list RS, št. 94/03) se v 4. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V zootehniškem spričevalu morajo biti navedeni rezultati preizkusov proizvodnih lastnosti, tekoči rezultati napovedi genetske vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče, in pristojna organizacija, ki napoveduje genetske vrednosti.«. 

2. člen

Priloge 1, 2, 3 in 4 se nadomestijo s prilogami 1, 2, 3 in 4, ki so sestavni del tega pravilnika.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Št. 321-06-32/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.

 

mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 89/503/EGS UL L 247


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI