Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o proizvodnji in označevanju valilnih jajc in en dan starih piščancev - UL 28/2004


Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU-1 in 58/02 ZMR-1) v zvezi s petim odstavkom 16. in 17. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o proizvodnji in označevanju valilnih jajc in en dan starih piščancev

 

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za izvedbo Uredbe Sveta 2782/75/EGS (UL L 282/75) in Uredbe Komisije 1868/77/EGS (UL L 209/77; v nadaljnjem besedilu: Uredbi) z vsemi spremembami.
 

2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v Uredbah, imajo naslednji pomen:
pristojni organ za podelitev številke odobritve obratu in veterinarski nadzor je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS);
pristojni organ za zbiranje podatkov valilnic o številu valilnih jajc, vloženih v predvalilnik, številu izvaljenih piščancev ter prometu z valilnimi jajci in en dan starimi piščanci je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

3. člen
(označevanje)

(1) Valilna jajca in en dan stari piščanci morajo biti v prometu označeni na način in v skladu z Uredbama.
(2) Na valilnih jajcih in embalaži en dan starih piščancev mora biti označena številka odobritve, ki jo določi VURS.

4. člen
(izpolnjevanje podatkov)

Podatke v spremnem dokumentu, iz katerega morajo biti razvidni podatki iz 13. člena Uredbe Sveta 2782/75/EGS in v obrazcih iz Prilog 1 in 2, ki sta sestavni del tega pravilnika, je treba vpisovati z velikimi tiskanimi črkami.
 

5. člen
(poročanje)

(1) Zbiranje in poročanje podatkov izvaja v skladu z Uredbama Agencija.
(2) Valilnice morajo Agenciji na obrazcih iz Priloge 1, pisno ali po elektronski pošti mesečno poročati podatke o številu valilnih jajc in izvaljenih piščancih, najpozneje do petnajstega v mesecu za pretekli mesec.
(3) Mesečne zbirne podatke valilnic za pretekli mesec posreduje Agencija Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Evropski komisiji in Eurostatu na obrazcih iz Priloge 1, najpozneje do petindvajsetega v mesecu. Agencija vsako leto do 30. januarja posreduje ministrstvu, Evropski komisiji in Eurostatu podatke za preteklo leto o strukturi in izkoriščenosti valilnic na obrazcu iz Priloge 2.
 

6. člen
(varstvo podatkov)

Podatke, ki se zberejo v skladu z Uredbama, sme Agencija poleg institucijam iz prejšnjega člena posredovati le pristojnim službam ministrstva, drugim osebam pa samo v obliki statističnih poročil.

7. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem Uredb izvajata VURS in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, vsak v okviru svojih pristojnosti.
 

8. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Št. 321-06-262/2003
Ljubljana, dne 1. marca 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI