Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o registraciji posebnega načina reje – UL 94/2005


Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o registraciji posebnega načina reje

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa registracijo posebnega načina reje za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1906/90 z dne 26. junija 1990 o določenih tržnih standardih za perutnino (UL L št. 173, z dne 6. 7. 1990, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EGS) 1906/90) in Uredbe Komisije (EGS) št. 1538/91 z dne 5. junija 1991 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1906/90 o določenih tržnih standardih za perutnino (UL L št. 143 z dne 7. 6. 1991, str. 11, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EGS) 1538/91).

2. člen

(registracija posebnega načina reje)

Proizvajalci in klavnice, ki na označbi uporabljajo navedbe iz 10. člena Uredbe (EGS) 1538/91, morajo biti, v skladu z 11. členom Uredbe (EGS) 1538/91, registrirane po postopku za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

3. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kakovosti perutninskega mesa (Uradni list RS, št. 56/01, 94/02, 21/04 in 10/05).

4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 324-01-9/2005

Ljubljana, dne 27. septembra 2005

EVA 2005-2311-0162

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 

Soglašam!

Andrej Bručan l.r.

Minister za zdravje

 


Avtor: ZŽI