Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije – UL 59/2003


Na podlagi tretjega odstavka 27. člena in drugega odstavka 68. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev po prenehanju registracije

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa ravnanje z zalogami fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki lahko po izteku veljavnosti odločbe o registraciji, njeni razveljavitvi ali prepovedi prometa s FFS ostanejo v skladiščih, v prometu in pri končnih uporabnikih FFS.

2. člen

(iztek veljavnosti odločbe o registraciji)

(1) FFS, ki je bilo do izteka veljavnosti odločbe o registraciji dano v promet, je lahko v prometu do izteka roka uporabnosti, vendar najdlje 18 mesecev po izteku veljavnosti odločbe o registraciji, če FFS ne predstavlja bistveno večje nevarnosti za zdravje ljudi, živali in okolje kot v času registracije.

(2) Ne glede na določitev rokov iz prejšnjega odstavka je poraba zalog FFS pri končnih uporabnikih dovoljena do izteka roka uporabnosti, če FFS ne predstavlja bistveno večje nevarnosti za zdravje ljudi, živali in okolje kot v času registracije.

3. člen

(razveljavitev registracije oziroma prepoved prometa in uporabe)

Če Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) razveljavi odločbo o registraciji oziroma prepove promet in uporabo določenega FFS, lahko na podlagi mnenja komisije za FFS po proučitvi posledic nadaljnje uporabe določi prehodno obdobje za odprodajo zalog FFS.

4. člen

(prepoved prometa in uporabe v EU)

Če vsebuje FFS določene aktivne snovi, za katere Evropska komisija odloči, da se morajo umakniti iz prometa in uporabe kot FFS, uprava na podlagi tega povzame ukrepe in zagotovi enotno izvajanje sprejetih odločitev.

5. člen

(odstranitev zalog)

Pri uničenju zalog FFS morajo imetniki zalog in uporabniki ravnati v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z odpadki.

6. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 327-02-170/2003

Ljubljana, dne 6. junija 2003.

EVA 2003-2311-0191

mag. Franc But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI