Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows - UL 83/2009


Na podlagi šestega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 12. člena, prve, tretje in četrte alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows

1. člen

V Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows (Uradni list RS, št. 140/04, 74/06 in 21/07) se v 2. členu za deveto alinejo črta pika in se doda deseta alineja, ki se glasi:

»– zavarovani prostor je enota pridelave gostiteljskih rastlin, na kateri se zagotovijo razmere, ki onemogočajo dostop žuželkam, ki prenašajo rastlinske bolezni.«.

2. člen

Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

» Navzočnost ESFY se ugotavlja zlasti na naslednjih vrstah rastlin iz rodu Prunus L. (v nadaljnjem besedilu: gostiteljske rastline):

– breskev in nektarina (Prunus persica (L.) Batsch),
– marelica (Prunus armeniaca L.),
– kitajsko-japonska sliva (Prunus salicina),
– sliva in češplja (Prunus domestica),
– cibora (Prunus instititia),
– mirabolana (Prunus cerasifera) in
– črni trn (Prunus spinosa).«.

3. člen

V drugem in četrtem odstavku 8. člena se besedilo »v skladu z 18. členom« nadomesti z besedilom »v skladu z 18. ali 18.a členom«.

4. člen

Za četrtim odstavkom 9. člena se doda peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena varovalni pas za drevesnico ali matični nasad ni potreben, če je drevesnica ali matični nasad v zavarovanem prostoru, ki izpolnjuje zahteve za zavarovani prostor iz 18.a člena tega pravilnika.«.

5. člen

Besedilo tretjega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Za izvedbo ukrepov iz prvega odstavka tega člena v primeru breskve in nektarine (Prunus persica (L.) Batsch), marelice (Prunus armeniaca L.), kitajsko-japonske slive (Prunus salicina) in cibore (Prunus instititia) se kot okužene štejejo gostiteljske rastline v žarišču okužbe, ki kažejo bolezenska znamenja iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.«.

6. člen

V prvem odstavku 15. člena se število »13« nadomesti s številom »12« in se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Pri odločanju o obsegu teh ukrepov fitosanitarni inšpektor smiselno uporabi določbe od prvega do četrtega odstavka 13. člena tega pravilnika.«.

Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Če zavarovani prostor ne izpolnjuje več zahtev iz prvega odstavka 18.a člena tega pravilnika, Uprava v skladu z 20. členom tega pravilnika dovoli uporabo sadik, podlag in cepičev gostiteljskih rastlin v tem prostoru, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika oziroma iz prvega odstavka tega člena.«.

7. člen

V drugi alineji drugega odstavka 18. člena se število »250« nadomesti s številom »100«.

8. člen

Za 18. členom se doda 18.a člen, ki se glasi:

»18.a člen

(posebni pogoji in ukrepi v zavarovanem prostoru)

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko Uprava na podlagi prijave lokacije imetniku gostiteljskih rastlin dovoli sajenje drevesnice ali matičnega nasada gostiteljskih rastlin v zavarovanem prostoru brez vzpostavitve varovalnega pasu, če zavarovani prostor zagotavlja gostiteljskim rastlinam zaščito pred okužbami iz okolja. Za zavarovani prostor je treba:
– preprečiti dostop žuželkam in drugim prenašalcem rastlinskih bolezni do gostiteljskih rastlin,
– vzpostaviti najmanj 3 m širok pas, ki je brez vseh rastlin ali pa je zatravljen in redno pokošen,
– upoštevati smernice za zavarovani prostor, ki so dosegljive pri Upravi in na njeni spletni strani http://www.furs.si (v nadaljnjem besedilu: smernice).

(2) Zavarovani prostor iz prejšnjega odstavka se šteje za neokuženo mesto pridelave.

(3) V matični nasad iz prvega odstavka tega člena sme imetnik gostiteljskih rastlin posaditi gostiteljske rastline, ki so bile pridobljene po certifikacijski shemi, ki je uradno sprejeta v državi izvora in je bilo z uradnimi testiranji ugotovljeno, da v njih ni navzoča ESFY.

(4) Če namerava imetnik gostiteljskih rastlin v matični nasad iz prvega odstavka tega člena naknadno dosaditi gostiteljske rastline, jih mora predhodno gojiti celotno rastno dobo izolirano v drugem zavarovanem prostoru pod uradnim nadzorom, da se preveri morebitna navzočnost škodljivih organizmov.

(5) Pri delu v zavarovanem prostoru mora imetnik izvajati higienske ukrepe, opredeljene v smernicah iz prvega odstavka tega člena.«.

9. člen

V prvem odstavku 20. člena se besedilo »šestega odstavka 13. člena in drugega odstavka 14. člena« nadomesti z besedilom »šestega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in petega odstavka 15. člena«.

10. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-234/2009

Ljubljana, dne 6. oktobra 2009

EVA 2009-2311-0006

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP