Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu – UL 18/2005


Na podlagi petega odstavka 43. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu

1. člen

V Pravilniku o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 112/03, 5/04 in 34/04 – popr.) se prvi in drugi odstavek 3. člena spremenita tako, da se glasita:

»(1) Vloga je obrazec 2 »Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči« iz priloge 9 Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03 in 79/04).

(2) Za vsako naravno nesrečo se odda svoja vloga.«.

V četrtem odstavku se besedilo »so obrazci čitljivo izpolnjeni« nadomesti z besedilom »je obrazec čitljivo izpolnjen«.

2. člen

V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Obrazci vlog se lahko izpolnjujejo« nadomesti z besedilom »Obrazec vloge se lahko izpolnjuje«.

3. člen

Priloga se črta.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-15-44/2003/2

Ljubljana, dne 14. februarja 2005.

EVA 2005-2311-0010

Marija Lukačič l. r.

Ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI