Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin - UL 74/2011


Na podlagi desetega odstavka 59. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin

1. člen

V Pravilniku o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 27/03, 33/05 in 30/07) se v 2. členu v 2. točki besedilo »Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom »Fitosanitarne uprave Republike Slovenije«.

V 3. točki se za besedo »zelnate« doda besedilo »in lesnate«.

4. točka se spremeni tako, da se glasi:

»4. večletne rastline so rastline, ki imajo življenjsko ali uporabno dobo daljšo od dveh koledarskih let. Za večletne rastline za potrebe tega pravilnika se štejejo:

– rodne rastline, zlasti rastline, kot so sadno drevje, jagodičje, vinska trta, hmelj in šparglji,

– matične rastline,

– rastline v gozdnih sestojih;«.

2. člen

V tretjem odstavku 3. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:

»– pri vnosu rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v Republiko Slovenijo;«.

3. člen

Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Imetnik uničenih oziroma drugače odstranjenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov lahko uveljavlja odškodnino najpozneje v roku enega leta od izdaje zapisnika pristojnega inšpektorja o izvedenih ukrepih.«.

V drugem odstavku se na koncu tretje alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»– podatke o morebitnih že prejetih javnih sredstvih Republike Slovenije, namenjenih za sanacijo uničenega nasada.«.

4. člen

V 6. členu se črta besedilo »vsako leto« in na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Modelni izračuni se najmanj na vsaka tri leta pregledajo in po potrebi popravijo oziroma revalorizirajo.«.

5. člen

V 9. členu se v naslovu in v prvem odstavku za besedo »večletnih« doda besedilo »rodnih in matičnih«.

6. člen

Za 9. členom se doda 9.a člen, ki se glasi:

»9.a člen

(vrednost rastlin v gozdnih sestojih)

Vrednost rastlin v gozdnih sestojih se določi na način, določen s predpisi, ki urejajo ocenjevanje škode v gozdovih, ob upoštevanju 12. člena tega pravilnika.«.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-261/2011

Ljubljana, dne 13. septembra 2011

EVA 2011-2311-0060

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano