Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin – UL 36/2007


Na podlagi petega odstavka 60. člena in tretjega odstavka 61. člena ter za izvajanje 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin

1. člen

V Pravilniku o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06) se v prvem odstavku 17. člena besedilo »1. januarja 2008« nadomesti z besedilom »30. junija 2009«.

Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico in se dodata novi tretja in četrta alineja, ki se glasita:

» – za leto 2008 najpozneje do 31. januarja 2009,

– za prvo polovico leta 2009 najpozneje do 31. julija 2009.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-460/2006

Ljubljana, dne 3. aprila 2007

EVA 2007-2311-0053

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP