Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja vozil, ki prevažajo živali v cestnem prometu – UL 124/2006


Na podlagi drugega odstavka 47. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za notranje zadeve in ministrom za promet

P R A V I L N I K

o načinu in postopku ustavljanja vozil, ki prevažajo živali v cestnem prometu

1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje glede načina in postopka zaustavljanja vozil, ki prevažajo živali v cestnem prometu na območju Republike Slovenije, usposabljanja uradnih veterinarjev Veterinarske uprave Republike Slovenije, ki ustavljajo takšna vozila (v nadaljnjem besedilu: mobilna enota), ter pogoje glede opreme in označb mobilne enote ter njenih vozil.

(2) Če s tem pravilnikom ni drugače določeno, se za ustavljanje vozil iz prejšnjega odstavka uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja znake, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu.

2. člen

(oznaka vozil)

Mobilna enota uporablja za ustavljanje vozil posebej označena službena vozila bele barve. Vozila imajo na levi in desni zunanji bočni strani viden napis »VETERINARSKA INŠPEKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE« in znak Veterinarske uprave Republike Slovenije.

3. člen

(pripomočki za ustavljanje vozil)

Mobilna enota uporablja za ustavljanje vozil v cestnem prometu naslednje pripomočke:

– lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe,

– lopar za urejanje prometa z lastnim virom svetlobe,

– ročno svetilko,

– svetlobno tablo v vozilu in

– triopan znak.

4. člen

(opis pripomočkov)

(1) Lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe ima obliko kroga z rumeno osnovo, rdečim robom in je prevlečen z odsevno snovjo.

(2) Lopar za urejanje prometa z lastnim virom svetlobe ima na sredini kroga svetilko s filtrom rdeče barve, premera najmanj 10 cm.

(3) Ročna svetilka za ustavljanje vozil ponoči ima svetlobni filter rdeče barve.

(4) Svetlobna tabla v službenem vozilu je elektronski zaslon, na katerem se lahko izpiše statična ali premikajoča se odredba iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika. Odredba je sestavljena iz črk velikosti najmanj 8 cm in se daje iz vozečega ali ustavljenega službenega vozila.

(5) Triopan znak je prometni znak v obliki tristrane piramide. V nočnem času se na vrh triopana namesti rumena utripajoča luč.

5. člen

(ostala oprema)

Kadar mobilna enota ustavlja vozila na določenem mestu, morajo uradni veterinarji nositi brezrokavnik rumene barve z belimi odsevnimi trakovi in napisom »VURS – VETERINARSKA INŠPEKCIJA« na sprednji in hrbtni strani.

6. člen

(ustavljanje vozil na določenem mestu)

(1) Če mobilna enota ustavlja vozila na določenem mestu kategorizirane ceste, mora pred mestom, kjer ustavlja, na vidno mesto na robu vozišča postaviti triopan znak, tako da ga vozniki pravočasno in zlahka opazijo. Pri tem mora paziti, da ga postavi na mesto, kjer ne ovira prometa in kjer je dovolj prostora, da voznik varno ustavi vozilo zunaj vozišča, ne da bi ogrožal preostali promet.

(2) Če ustavlja mobilna enota vozila na določenem mestu ponoči, mora za ustavljanje vozil poleg triopan znaka uporabiti lopar z lastnim virom svetlobe, ročno svetilko ali svetlobno tablo.

7. člen

(ustavljanje vozil med vožnjo)

(1) Če mobilna enota ustavlja vozilo med vožnjo, mora uporabiti lopar in svetlobno tablo, ki mora biti nameščena znotraj službenega vozila, ponoči pa lopar z lastnim virom svetlobe in svetlobno tablo.

(2) Ustavljanje med vožnjo s svetlobno tablo se izvede tako, da mobilna enota vključi vse smernike, zapelje pred vozilo, ki ga želi ustaviti, in vključi svetlobno tablo, na kateri se izmenično izpisuje odredba »STOP – INSPEKCIJA VETERINE« ali »INSPEKCIJA VETERINE – SLEDITE MI«. Kadar ustavlja mobilna enota vozilo s tujo registracijo, mora biti odredba v angleškem jeziku »STOP – VETERINARY INSPECTION« ali »VETERINARY INSPECTION – FOLLOW ME«.

(3) Voznik vozila mora ravnati po odredbi, izpisani na svetlobni tabli, in ustaviti vozilo ali slediti službenemu vozilu na najbližje mesto, kjer je možno vozilo varno ustaviti zunaj vozišča.

8. člen

(usposabljanje)

Za varno ustavljanje vozil na določenem mestu ali ustavljanje vozil med vožnjo se mora mobilna enota udeležiti usposabljanja o varnem ustavljanju vozil v cestnem prometu pri policiji.

9. člen

(pomoč policije in carinskih organov)

Če voznik ne upošteva odrejenega ukrepa in ne ustavi vozila, mobilna enota sporoči podatke o vozilu policiji ali carinskemu organu na mejnem prehodu.

10. člen

(prehodna določba)

Usposabljanje iz 8. člena tega pravilnika je treba opraviti v dveh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

11. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-84/2006

Ljubljana, dne 6. novembra 2006

EVA 2006-2311-0025

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Soglašam!

Dragutin Mate l.r.

Minister za notranje zadeve

 

Soglašam!

mag. Janez Božič l.r.

Minister za promet


Avtor: ZŽI