Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev – UL 54/2008


Na podlagi prve alinee 75. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – Odl. US in 93/05 – ZVMS) in za izvajanje 86. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev

1. člen

(vsebina)

S to uredbo se določajo:

– mreža javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev na celotnem območju Republike Slovenije,

– način in pogoji za teritorialno razdelitev (mrežo) izvajanja nalog javne veterinarske službe zagotavljanja najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter izvajanja nalog odobrenih veterinarjev, ki se financirajo iz proračunskih sredstev Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).

2. člen

(območje dejavnosti)

(1) Veterinarske organizacije s koncesijo izvajajo dejavnosti javne veterinarske službe zagotavljanja najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije, na dodeljenih območjih (v nadaljnjem besedilu: dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev), druge dejavnosti javne veterinarske službe pa lahko izvajajo na celotnem območju Republike Slovenije.

(2) Območje za izvajanje dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, določi veterinarskim organizacijam VURS z odločbo v postopku podelitve koncesije.

3. člen

(teritorialna porazdelitev dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev)

(1) Izvajanje dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, mora biti organizirano tako, da je na območju ene upravne enote zagotovljeno delo najmanj ene veterinarske organizacije s koncesijo, na način, da ne prihaja do podvajanj del na posameznih kmetijskih gospodarstvih.

(2) Javni razpis za dodelitev koncesije iz prejšnjega odstavka objavi VURS za celotno območje Republike Slovenije z navedbo števila kmetijskih gospodarstev, ki v upravnih enotah in občinah redijo rejne živali in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: registrirana kmetijska gospodarstva). Veterinarske organizacije morajo v prijavi na javni razpis navesti območje, na katerem želijo opravljati dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, in sicer kot območje upravne enote ali del upravne enote z navedbo območja celotnih občin, ki je zaokrožena celota.

(3) Veterinarska organizacija iz prejšnjega odstavka mora imeti zaposlenega najmanj enega veterinarja s polnim delovnim časom na vsakih začetih 300 registriranih kmetijskih gospodarstev na območju, ki ga uveljavlja.

(4) Pri podelitvi koncesije ima prednost veterinarska organizacija, ki lahko zagotovi izvajanje veterinarskih dejavnosti na območju cele upravne enote oziroma večjega števila občin, ob upoštevanju prednostnih meril iz petega odstavka tega člena.

(5) Če kandidira na javnem razpisu več veterinarskih organizacij za isto območje, se pri izbiri upoštevajo prednostna merila, in sicer bližina in dostopnost veterinarske organizacije, odzivni čas ob pojavu bolezni živali, način zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskav, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum, način izvajanja drugih dejavnosti za obvladovanje kriznih situacij v veterinarstvu, kadrovske zmogljivosti, delovne izkušnje zaposlenih, osnova za izračun cen za opravljanje veterinarskih dejavnosti iz javnega razpisa ter izvajanje koncesije v skladu s predpisi v zadnjih petih letih. Ovrednotenje prednostnih meril določi VURS v javnem razpisu.

(6) Ob izenačenosti pogojev iz prejšnjega odstavka VURS pozove prijavitelje, da predložijo sporazum o določitvi območja po posameznih občinah. Če v 30 dneh od poziva stranke ne predložijo sporazuma, VURS določi veterinarsko organizacijo za območje posamezne občine glede na kadrovske zmogljivosti, njeno bližino in dostopnost.

(7) Če bi del območja upravne enote ostal izvzet, veterinarska organizacija, ki uveljavlja ostalo območje upravne enote, pa izpolnjuje kadrovske pogoje za celotno območje upravne enote, mora prevzeti območje celotne upravne enote. Če kadrovskih pogojev za celotno območje ne izpolnjuje, VURS določi drugo najbližjo veterinarsko organizacijo, ki izpolnjuje pogoje.

(8) Veterinarske organizacije, ki pridobijo koncesijo iz tega člena, morajo ves čas trajanja koncesijskega razmerja izpolnjevati kadrovske pogoje iz tretjega odstavka tega člena in ostale pogoje, ki jih določa pravilnik, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije.

4. člen

(NVI in laboratoriji)

Izvajanje dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev in jih zagotavljajo Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani (NVI) in laboratoriji s koncesijo, mora biti organizirano tako, da je zagotovljena pokritost za območje celotne Republike Slovenije.

5. člen

(posebne koncesije)

(1) Za izvajanje dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, na velikih obratih rej živali (farmah), ki so v lasti pravnih oseb, in kmetijskih gospodarstvih, ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske reje), VURS razpiše posebno koncesijo. Za velik obrat se šteje reja z najmanj 3000 GVŽ/leto po preračunu, ki je določen v prilogi pravilnika, ki ureja pristojbine v veterinarstvu.

(2) Za izvajanje javne veterinarske službe v živalskih vrtovih, zavetiščih za zapuščene živali in odobrenih osemenjevalnih središčih ter vzrejališčih plemenskih živali se lahko za živali, ki so v njihovi oskrbi, razpiše koncesija po preveritvi izpolnjevanja pogojev, ki so predpisani za veterinarske organizacije, ki opravljajo enako dejavnost.

6. člen

(Policija in Slovenska vojska)

Ne glede na določbe te uredbe VURS odobri izvajanje veterinarskih dejavnosti na celotnem območju Republike Slovenije za lastne potrebe Policije in Slovenske vojske, če izpolnjujejo pogoje glede prostorov, kadra in opreme v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije.

7. člen

(mreža odobrenih veterinarjev)

(1) Določbe 3. člena te uredbe veljajo tudi za teritorialno porazdelitev izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev, ki se financirajo iz proračunskih sredstev VURS.

(2) Javni razpis za opravljanje nalog odobrenih veterinarjev izvede VURS po izvedbi izobraževanj v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje in postopek prenosa posameznih nalog, ki jih opravljajo odobreni veterinarji. Pogodba se sklene po pravnomočnosti odločbe o izbiri.

8. člen

(trajanje koncesijskega razmerja)

(1) Koncesijsko razmerje nastane z dnem, določenim s koncesijsko pogodbo, ki se sklene na podlagi pravnomočne odločbe o izbiri koncesionarja.

(2) Koncesije se v skladu s to uredbo podeljujejo za obdobje 10 let.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek prenehajo koncesijske pogodbe za izvajanje dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, 30. septembra v desetem letu od objave javnega razpisa.

(4) Če odločba o izbiri koncesionarja dva meseca pred iztekom koncesijske pogodbe iz prejšnjega odstavka še ni pravnomočna, VURS pozove obstoječega koncesionarja za to območje, da poda izjavo, ali želi, da se obstoječa koncesijska pogodba podaljša do sklenitve nove koncesijske pogodbe za to območje. Če obstoječi koncesionar izjave ne poda, VURS za čas do sklenitve nove koncesijske pogodbe v skladu z 10. členom te uredbe določi drugo veterinarsko organizacijo.

(5) Koncesijsko dejavnost morajo veterinarske organizacije izvajati v skladu z veljavnimi predpisi in v rokih, ki jih določa VURS.

(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za sklenitev pogodbe in trajanje izvajanja nalog odobrenih veterinarjev.

9. člen

(odvzem koncesije in pooblastil)

(1) Veterinarska organizacija s koncesijo na dodeljenem območju ne sme odreči izvajanja tistih veterinarskih dejavnosti, za katere ima podeljeno koncesijo, če to zahteva imetnik živali s tega območja ali če tako odredi VURS.

(2) Razloge in postopek za odvzem koncesije podrobneje določa pravilnik, ki ureja prenehanje koncesije za opravljanje javne veterinarske službe.

(3) Razlogi za odvzem koncesije, ki so določeni v pravilniku, ki ureja prenehanje koncesije, se smiselno uporabljajo tudi za razdrtje pogodbe za izvajanje nalog odobrenih veterinarjev.

10. člen

(zagotovitev nemotenega izvajanja dejavnosti javne veterinarske službe)

Če na posameznem območju Republike Slovenije ni zagotovljeno izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, morajo opravljanje teh dejavnosti nemudoma zagotoviti veterinarske organizacije, ki jih določi VURS.

11. člen

(naravne in druge nesreče, vojno in izredno stanje)

V primeru naravnih in drugih nesreč, vojne, pojava kužnih bolezni in drugih izrednih stanjih, ter ko je potrebno, da se zaščiti zdravje ljudi in živali, morajo koncesionarji in izvajalci nalog odobrenih veterinarjev zagotoviti izvajanje veterinarskih dejavnosti v skladu z ukrepi, ki jih naložijo organi, ki so pristojni za ukrepanje v navedenih okoliščinah.

12. člen

(ostali javni razpisi)

Za veterinarske dejavnosti, ki niso financirane iz proračunskih sredstev VURS, se koncesija podeljuje na podlagi javnega razpisa skozi vse leto (odprt javni razpis).

13. člen

(prehodne določbe)

(1) Prvi javni razpis po tej uredbi za podelitev koncesije za izvajanje dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, objavi VURS najpozneje 31. maja 2010, to je šest mesecev pred potekom zadnje koncesije, vezane na območje Republike Slovenije glede izvajanja preventivnih pregledov in vakcinacij v tekočem letu.

(2) Do sklenitve prvih koncesijskih pogodb po tej uredbi se obstoječe koncesijske pogodbe podaljšajo v skladu s četrtim odstavkom 8. člena te uredbe.

(3) Veterinarske organizacije, ki imajo ob uveljavitvi te uredbe sklenjene koncesijske pogodbe za opravljanje veterinarskih dejavnosti, ki se ne financirajo iz proračunskih sredstev VURS, in želijo te dejavnosti opravljati neprekinjeno še naprej, se morajo prijaviti na javni razpis iz prejšnjega člena najpozneje dva meseca pred prenehanjem koncesijskih pogodb.

14. člen

(dokončanje postopkov)

Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu z določbami te uredbe.

15. člen

(sprememba teritorija občin)

Območja, dodeljena na javnem razpisu v skladu s to uredbo, ostanejo v veljavi do prenehanja koncesijske pogodbe.

16. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati Uredba o mreži javne veterinarske službe (Uradni list RS, št. 34/98, 33/01 – ZVet-1 in 93/05 – ZVMS).

17. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-14/2008/7

Ljubljana, dne 22. maja 2008

EVA 2008-2311-0077

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Avtor: ZKŽP