Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco - prenehanje veljavnosti - UL 10/2009


Na podlagi sedmega odstavka 15. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco

1. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco (Uradni list RS, št. 4/06, 14/06, 16/06 in 51/06).

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-46/2007

Ljubljana, dne 22. januarja 2009

EVA 2007-2311-0112

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP