Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa) – UL 67/2007


Na podlagi desetega odstavka 6. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa)

1. člen

V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa) (Uradni list RS, št. 139/06) se v 12. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Do vzpostavitve registra psov v CIS VURS, vendar najdlje do 31. decembra 2007, se stroški vrednosti mikročipov prvič označenih psov ter stroški vnosa in posredovanja EMŠO lastnikov psov, ki jih veterinarske organizacije posredujejo območnemu uradu VURS, krijejo iz proračuna Republike Slovenije.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-427/2006-1

Ljubljana, dne 9. julija 2007

EVA 2007-2311-0176

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZKZP