Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije – UL 3/2004


Na podlagi petega odstavka 62. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije

1. člen

V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 35/03) se v 7. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:

» (2) Veterinarska ambulanta, ki opravlja dejavnosti javne veterinarske službe v živinorejskih obratih, mora imeti prostore oziroma mesta iz tretje, četrte, pete, sedme in osme alinee prejšnjega odstavka.«.

2. člen

V 19. členu se za sedmim odstavkom doda osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Veterinarska organizacija lahko glede na naravo in obseg dela namesto veterinarskega pomočnika zaposli veterinarja.".

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-315/2003-1

Ljubljana, dne 24. decembra 2003.

EVA 2003-2311-0310

mag. Franc But l. r.

Minister za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI