Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini - UL 1/2004


Na podlagi tretjega odstavka 54. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 ZKrmi in 67/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini

 

1. člen

V pravilniku o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 75/00) se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi: 

»6.a člen

Trgovec na debelo mora vsake 3 mesece pristojnemu organu posredovati poročilo o prometu z zdravili. Poročilo mora vsebovati naslednje podatke:
identifikacijo zdravila;
količino prejetega zdravila za vsako posamezno zdravilo in dobavitelja oziroma dobavitelje;
količino izdanega zdravila za vsako posamezno zdravilo in za posameznega prejemnika;
izdano količino posameznega zdravila za uporabo v humani medicini za posameznega prejemnika;
opombe, ki se nanašajo na reklamacije in umik zdravila iz prometa, če so potrebne;
navedbo obdobja, na katerega se poročilo nanaša;
podpis odgovorne osebe za ostalo poslovanje z zdravili in žig.
Trgovec na debelo mora poročilo posredovati pristojnemu organu najkasneje do desetega dne v mesecu za preteklo trimesečno obdobje.«. 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 323-222/00-1
Ljubljana, dne 16. decembra 2003.

 

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Avtor: ZŽI