Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu – UL 127/2004


Na podlagi 7. in 8. točke 42. člena Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu

1. člen

V pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu (Uradni list RS, št. 43/04) se v 13. členu v drugem odstavku za besedilom »Dovoljen kemijski razkis« doda beseda »vina«.

2. člen

V 50. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za vsebnost hlapnih kislin, izraženih kot ocetna kislina, kjer je največja dovoljena koncentracija 2,1 g /l.«.

3. člen

Priloga III. se nadomesti z novo prilogo III, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. člen

V prilogi V se v tabeli 2 črta besedilo »in namizno peneče vino PGO«.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-03-60/2002/5

Ljubljana, dne 19. novembra 2004.

EVA 2004-2311-0372

 

 

dr. Milan Pogačnik l. r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Soglašam!

dr. Dušan Keber l. r.

Minister za zdravje


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI