Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Popravek zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) – UL 8/2003


V zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 110/2002 z dne 18. 12. 2002, sta bili ugotovljeni redakcijski napaki, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) dajem

P O P R A V E K

zakona o urejanju prostora (ZUreP-11)

V tretjem odstavku 170. člena se besedilo “začeti postopki za spremembe prostorskih izvedbenih načrtov” pravilno glasi “začeti postopki za sprejem prostorskih izvedbenih načrtov”.

V 175. členu se besedi “za spremembe” nadomestita z besedilom “za sprejem oziroma spremembe”.

 

 

Št. 800-01/89-1/20

Ljubljana, dne 21. januarja 2003.

Generalna sekretarka

Državnega zbora

Republike Slovenije

Jožica Velišček l. r.

 


Avtor: ZŽI