Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o ureditvi trga s hmeljem – UL 62/2007


Na podlagi 5. in 74. člena ter v zvezi s 6., 75., 89., 90., 91., 101., 104. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o ureditvi trga s hmeljem

I. POGLAVJE

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina uredbe)

Ta uredba določa organizacije proizvajalcev hmelja, ukrepe kmetijske politike za hmelj in zbirke podatkov za izvajanje:

– Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 z dne 23. novembra 2005 o skupni ureditvi trga za hmelj in razveljavitvi Uredb (EGS) št. 1696/71, (EGS) št. 1037/72, (EGS) št. 879/73/EGS in (EGS) št. 1981/82 (UL L št. 314 z dne 30. 11. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1952/05/ES),

– Uredbe Komisije (EGS) št. 1351/72 z dne 28. junija 1972 o priznavanju skupin organizacij proizvajalcev hmelja (UL L št. 148 z dne 30. 6. 1972, str. 13), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EGS) št. 3858/87 z dne 22. decembra 1987 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1351/72 o priznavanju skupin proizvajalcev hmelja (UL L 363 z dne 23. 12. 1987, str. 27) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1351/72/EGS) in

– Uredbe Komisije (ES) št. 1557/2006 z dne 18. oktobra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 glede registracije pogodb in sporočanja podatkov v sektorju hmelja (UL L št. 288 z dne 19. 10. 2006, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1557/06/ES).

2. člen

(geografsko poreklo hmelja, kakovost hmelja in hmeljnih proizvodov, certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov, promet s hmeljem)

Geografsko poreklo hmelja, kakovost hmelja in hmeljnih proizvodov v prometu, organizacijo, pooblaščeno za certificiranje hmelja, certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov, priznavanje centrov za certificiranje hmelja, podrobnejše pogoje za vpis centrov za certificiranje hmelja in podatkov o pridelavi oziroma predelavi hmelja v evidenco centrov za certificiranje hmelja in evidenco pridelka hmelja ter promet s hmeljem določa predpis, ki ureja certificiranje hmelja in promet s hmeljem.

3. člen

(pomen izrazov)

(1) Za prvo prodajo hmelja se šteje prodaja, določena v drugem odstavku 1. člena Uredbe 1351/72/EGS.

(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi v predpisu, ki ureja evidenco pridelovalcev hmelja, ter predpisu, ki ureja certificiranje hmelja in promet s hmeljem.

II. POGLAVJE

ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV HMELJA

4. člen

(priznavanje organizacije proizvajalcev hmelja)

(1) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v treh mesecih od prejema vloge za priznanje organizacije proizvajalcev hmelja in petletnega programa dela na predlog komisije, ki jo imenuje minister, prizna organizacijo proizvajalcev hmelja z odločbo, če vlagatelj izpolnjuje pogoje, določene s to uredbo, Uredbo 1952/05/ES in Uredbo 1351/72/EGS, in če je njegova vloga popolna in pravočasna.

(2) Ustreznost vloge, ustreznost programa dela in njegovih dopolnitev iz 8. člena te uredbe ter delovanje organizacije proizvajalcev hmelja ocenjuje tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), oziroma zunanji sodelavci, ki so strokovnjaki za kmetijstvo in poslovanje gospodarskih družb.

(3) Sredstva za delo komisije iz prejšnjega odstavka zagotovi ministrstvo v letih 2007 in 2008, do višine 300 eurov letno.

5. člen

(vsebina vloge)

(1) Priloge k vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev hmelja so

– dokazila o najmanjšem številu članov in najmanjši površini hmeljišč, ki jo njeni člani obdelujejo (izjave članov o članstvu),

– pravila delovanja organizacije proizvajalcev hmelja,

– izpisek iz sodnega registra in

– zadnja bilanca stanja in bilanca uspeha pravne osebe, razen v primeru novoustanovljenih pravnih oseb.

(2) Priloge iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka pridobi komisija iz prejšnjega člena iz uradnih evidenc, zato jih vlagatelju ni potrebno prilagati k vlogi.

6. člen

(pravočasnost vloge)

Vloga za priznanje organizacije proizvajalcev hmelja je pravočasna, če prispe na ministrstvo do 15. septembra pred tistim letom, v katerem želi biti pravna oseba priznana kot organizacija proizvajalcev hmelja.

7. člen

(pogoji za priznanje)

(1) Organizacija proizvajalcev hmelja mora izpolnjevati pogoj glede števila članov, obenem pa morajo njeni člani obdelovati najmanjšo površino hmeljišč, kot je določena v prvem odstavku 2. člena Uredbe 1351/72/EGS.

(2) Organizacija proizvajalcev hmelja mora biti pravna oseba, vpisana v sodni register.

(3) Kadar je organizacija proizvajalcev hmelja v celoti ali deloma sestavljena iz članov, ki so pravne osebe (zadruga), se najmanjše število članov izračuna na podlagi števila članov, ki so pridelovalci hmelja, združenih v vsako od zadrug, in ki s podpisom izrazijo strinjanje, da se prek zadruge vključijo v organizacijo proizvajalcev hmelja.

(4) Člani organizacije proizvajalcev hmelja morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja evidenco pridelovalcev hmelja, vpisani v evidenco pridelovalcev hmelja.

(5) Promet, ustvarjen s prodajo hmelja, pridelanega v Republiki Sloveniji, mora biti najmanj 70 odstotkov celotnega prometa organizacije proizvajalcev hmelja.

8. člen

(program dela)

(1) Organizacija proizvajalcev hmelja posluje v skladu s petletnim programom dela, ki ga predloži v potrditev ministru skupaj z vlogo za priznanje, oziroma najkasneje do 15. septembra pred tistim letom, v katerem želi biti priznana. Program dela se lahko letno dopolnjuje. Vloge za dopolnitev programa se vlagajo največ dvakrat letno. Ministrstvo o dopolnitvi programa odloča v roku treh mesecev od prejema dopolnitve programa.

(2) Minister z odločbo na predlog komisije iz 4. člena te uredbe odloči o ustreznosti programa do 1. decembra tistega leta, v katerem je bil program dela predložen ministru.

9. člen

(vsebina programa dela)

(1) Minister potrdi ustreznost programa dela, če program dokazuje, da organizacija proizvajalcev hmelja lahko trajno in učinkovito posluje v skladu z namenom in cilji, določenimi v 6. členu Uredbe 1952/05/ES.

(2) Program dela mora vsebovati opis realnega stanja in poslovanja organizacije proizvajalcev hmelja, in sicer:

– opis stanja,

– cilje (kratkoročne/dolgoročne),

– število članov in njihov obseg proizvodnje,

– načrt proizvodnje (količine, sorte),

– trženje (proizvodi, predvidene cene, prodajna strategija, tržne verige, promocija),

– zaposlene,

– opremo in druga sredstva za poslovanje (zmogljivost, stanje),

– morebitne skupne naložbe v organizaciji proizvajalcev hmelja,

– časovni razpored dejavnosti za uresničevanje programa,

– pričakovane poslovne izide,

– gibanje sredstev operativnega sklada.

(3) Organizacija proizvajalcev hmelja mora program dela izdelati v skladu s predpisom, ki ureja pripravo programov dela, letnih dopolnil k njim in poročil organizacij proizvajalcev hmelja.

10. člen

(lastništvo)

Organizacija proizvajalcev mora biti v večinski lasti pridelovalcev pridelka, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana, kar pa ni pogoj za člane organizacije proizvajalcev, ki so zadruge, v katere so združeni pridelovalci pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana. Vsako morebitno spremembo lastništva v organizaciji proizvajalcev ali pravni osebi, ki je član organizacije proizvajalcev, mora organizacija proizvajalcev sporočiti ministrstvu najpozneje v petih delovnih dneh po nastanku spremembe lastništva, pri čemer se kot datum nastanka spremembe lastništva šteje datum uradnega evidentiranja te spremembe.

11. člen

(pravila delovanja organizacije proizvajalcev hmelja)

(1) Organizacija proizvajalcev hmelja sprejme pravila, v katerih so navedene obveznosti članov do organizacije proizvajalcev hmelja, predvsem glede

– upoštevanja enotnih pravil proizvodnje organizacije proizvajalcev hmelja (predvsem sortne politike ter tehnologije pridelave in dodelave hmelja),

– upoštevanja pravil prve prodaje hmelja,

– poročanja o proizvodnji hmelja (predvsem glede površine hmeljišč in količine pridelka hmelja),

– poročanja o morebitni neposredni prodaji hmelja posameznega člana,

– plačevanja članskega prispevka in prispevka za financiranje programa dela,

– trajanja članstva ter pogojev pristopa in izstopa iz organizacije proizvajalcev hmelja,

– načina odločanja, sprejemanja in spreminjanja pravil, ter

– sankcij za kršitelje.

(2) V pravilih delovanja organizacije proizvajalcev hmelja morajo biti navedene tudi medsebojne obveznosti organizacije proizvajalcev hmelja in njenih članov, predvsem glede poslovanja z morebitnimi proračunskimi sredstvi.

(3) Odpovedni rok za izstop iz organizacije proizvajalcev hmelja mora biti določen tako, da ne ovira že načrtovanega poslovanja organizacije proizvajalcev hmelja oziroma lahko člani organizacije proizvajalcev hmelja članstvo prekinejo najprej po treh letih od sprejema v članstvo organizacije proizvajalcev hmelja z enoletnim odpovednim rokom.

(4) Pravila delovanja organizacije proizvajalcev hmelja morajo omogočati demokratičnost odločanja, zato noben član organizacije proizvajalcev hmelja ne sme imeti več kot 50 odstotkov glasovalnih pravic.

12. člen

(pravila prve prodaje hmelja)

(1) Član organizacije proizvajalcev hmelja lahko proda pridelani hmelj izključno prek organizacije proizvajalcev hmelja, katere član je.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek član organizacije proizvajalcev hmelja ni zavezan prodati svojega pridelka izključno preko organizacije proizvajalcev hmelja, če je prodaja izvedena v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 7. člena Uredbe 1952/05/ES.

13. člen

(operativni sklad)

(1) Organizacija proizvajalcev hmelja ustanovi namenski finančni sklad (v nadaljnjem besedilu: operativni sklad).

(2) Sredstva operativnega sklada se uporabljajo za financiranje izvajanja programov dela. Operativni sklad se financira s prispevki članov organizacije proizvajalcev hmelja, ki so določeni v pravilih delovanja organizacije proizvajalcev hmelja, kot jih določa ta uredba in z morebitnimi sredstvi, ki jih organizacija proizvajalcev hmelja lahko prejme za financiranje nalog iz programa dela v okviru programa razvoja podeželja 2007–2013. Sredstva operativnega sklada se vodi ločeno od drugih sredstev.

14. člen

(dejavnosti organizacij proizvajalcev)

Dejavnosti organizacij proizvajalcev hmelja in njihovih članov, ki se izvajajo v skladu s programom dela in se lahko financirajo ali sofinancirajo iz operativnega sklada, so predvsem dejavnosti, navedene v 6. členu Uredbe 1952/05/ES.

15. člen

(letno poročilo o izvajanju programa dela)

(1) Organizacija proizvajalcev hmelja vsako leto v skladu s predpisom, ki ureja pripravo programov, letnih dopolnil k njim in poročil organizacij proizvajalcev, do 31. januarja ali najpozneje do 28. februarja naslednjega leta pripravi poročilo o izpolnjevanju petletnega programa dela, proizvodnji, prometu, članih in dejanskih stroških organizacije proizvajalcev hmelja in njenih članov, ki so nastali iz proizvodnje, dodelave in trženja hmelja.

(2) Organizacija proizvajalcev hmelja v letnem poročilu predloži tudi obračun gibanja sredstev operativnega sklada, bilanco stanja, bilanco uspeha in porabo sredstev po namenih in glede na vir sredstev.

16. člen

(odvzem priznanja organizacije proizvajalcev hmelja)

(1) Minister odvzame priznanje organizacije proizvajalcev hmelja, če ne izpolnjuje več vseh predpisanih zahtev in pogojev, in sicer

– če se program dela ne izvaja, kot je predvideno,

– če ne dostavlja pravočasno petletnih programov dela, oziroma če programi niso popolni ali ustrezni,

– če morebitne dopolnitve programa niso v skladu s programom dela,

– pri zmanjšanju števila članov oziroma površine hmeljišč pod predpisan najmanjši obseg,

– če pravočasno ne odda letnih dopolnitev programa in njihovo vsebino kljub temu izvaja,

– če do predpisanega datuma ne pošlje ustreznega letnega poročila o izvajanju programa dela,

– če se spremenijo pravila delovanja organizacije proizvajalcev hmelja tako, da organizacija proizvajalcev hmelja ne more več opravljati nalog, za katere je ustanovljena,

– če organizacija proizvajalcev hmelja ne sporoča podatkov, zahtevanih za evidenco predprodajnih pogodb in dobav hmelja,

– če je organizacija proizvajalcev hmelja pridobila sredstva iz proračuna Republike Slovenije na nezakonit način oziroma jih je nenamensko porabila.

(2) Pravna oseba, ki ji je bilo odvzeto priznanje organizacije proizvajalcev hmelja, mora vrniti v proračun Republike Slovenije vsa neupravičeno pridobljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

III. POGLAVJE

UKREPI KMETIJSKE POLITIKE

A) Podpora za izvajanje programa žlahtnjenja hmelja

17. člen

(podpora za izvajanje programa žlahtnjenja hmelja)

(1) S to uredbo se uvede podpora za izvajanje programa žlahtnjenja hmelja.

(2) Vsebina podpore tega člena je sofinanciranje izvajanja programa žlahtnjenja hmelja za leto 2007.

(3) Upravičenec, ki do 20. julija 2007 predloži ministrstvu v potrditev letni program in izjavo o zagotovitvi sofinanciranja letnega programa zainteresiranih pridelovalcev hmelja v znesku iz petega odstavka tega člena, dobi podporo za izvajanje programa žlahtnjenja hmelja, če predloži potrdila o izpolnjevanju pogojev, da:

– je javni zavod, ki opravlja dejavnosti s področja kmetijstva,

– žlahtni slovenske sorte hmelja, prilagojene slovenskim rastnim razmeram,

– ima pri uradnem preizkušanju odbranko slovenske sorte hmelja,

– program žlahtnjenja hmelja izvaja že najmanj pet let,

– ima potrebno infrastrukturo in osebje za žlahtnjenje hmelja,

– ima v svoji organizacijski strukturi akreditiran laboratorij za analize na področju hmeljarstva,

– so program žlahtnjenja hmelja, ki ga je upravičenec izvajal do vključno leta 2006, v zadnjih treh letih sofinancirali zainteresirani pridelovalci hmelja najmanj v višini 20 odstotkov vrednosti letnega programa.

(4) Letni program potrdi minister. Na podlagi potrjenega letnega programa sklene ministrstvo z upravičencem pogodbo. Upravičenec uveljavlja podporo ob predložitvi zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu. Upravičenec mora najpozneje do 28. februarja 2008 na ministrstvo predložiti končno poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu.

(5) Sredstva za podporo za izvajanje programa iz prejšnjega odstavka zagotovi ministrstvo v letu 2007 do višine 125.341,93 eurov v okviru Strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji. Razliko do celotne višine vrednosti programa zagotovijo zainteresirani pridelovalci, ki morajo za izvajanje programa za leto 2007 zagotoviti najmanj 29.056,33 eurov.

B) Podpora za izvajanje programa tehnologije pridelave hmelja in varstva hmelja

18. člen

(podpora za izvajanje programa tehnologije pridelave hmelja in varstva hmelja)

(1) S to uredbo se uvede podpora za izvajanje programa tehnologije pridelave hmelja in varstva hmelja.

(2) Vsebina podpore tega člena je sofinanciranje izvajanja programa tehnologije pridelave hmelja in varstva hmelja za leto 2007.

(3) Upravičenec, ki do 20. julija 2007 predloži ministrstvu v potrditev letni program tehnologije pridelave hmelja in varstva hmelja ter izjavo o zagotovitvi sofinanciranja letnega programa zainteresiranih pridelovalcev hmelja v znesku iz petega odstavka tega člena, dobi podporo za izvajanje programa, če predloži potrdila o izpolnjevanju pogojev, da:

– je javni zavod, ki opravlja dejavnosti s področja kmetijstva,

– v okviru svoje organizacijske strukture vsaj zadnjih pet let opravlja na lastnih ali zakupljenih površinah raziskovalno in strokovno delo na področju tehnologij pridelave hmelja, varstva hmelja in namakanja hmelja,

– vsaj zadnjih pet let izdaja napovedi za izvajanje ukrepov pri pridelavi hmelja (prognoza namakanja, prognoza tehnološke zrelosti, prognoza pridelka, spremljanje fenoloških in fitometričnih lastnosti hmelja),

– zaposluje strokovnjake s področja fitopatologije, herbologije, entomologije, prehrane in fiziologije rastlin ter kmetijske ekonomike,

– ima potrebne poskusne površine za izvajanje programa tehnologije pridelave hmelja in varstva hmelja,

– razpolaga s kmetijskimi stroji za obdelavo poskusnih površin iz prejšnje alineje in z zmogljivostmi za pripravo hmelja,

– ima v svoji organizacijski strukturi akreditiran laboratorij za analize v hmeljarstvu.

(4) Letni program potrdi minister. Na podlagi potrjenega letnega programa sklene ministrstvo z upravičencem pogodbo. Upravičenec uveljavlja podporo ob predložitvi zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu. Upravičenec mora do 28. februarja 2008 na ministrstvo predložiti končno poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu.

(5) Sredstva za podporo za izvajanje programa iz prejšnjega odstavka zagotovi ministrstvo v letu 2007 do višine 56.300,00 eurov v okviru Strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji. Razliko do celotne višine vrednosti programa zagotovijo zainteresirani pridelovalci, ki morajo za izvajanje programa za leto 2007 zagotoviti najmanj 8.500,00 eurov.

C) Podpora za izvajanje naloge ocena letnika hmelja

19. člen

(podpora za izvajanje naloge ocena letnika hmelja)

(1) S to uredbo se uvede podpora za izvajanje naloge ocena letnika hmelja.

(2) Vsebina podpore tega člena je financiranje izvajanje naloge ocena letnika hmelja za leto 2007, ki zajema pripravo letnih reprezentativnih vzorcev po posameznih sortah hmelja in na njihovi podlagi pripravo ocene, ki vključuje analize na vsebnost vlage, delež listov in pecljev, hmeljevega odpada, vsebnost semena in vsebnost alfa kislin, ki se določi po metodi KVH-TE.

(3) Upravičenec do podpore je organizacija, ki je v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja in promet s hmeljem, pooblaščena za certificiranje hmelja in ima v svoji organizacijski strukturi laboratorij, akreditiran za analize v hmeljarstvu.

(4) Upravičenec mora najpozneje do 20. julija 2007 predložiti ministrstvu v potrditev letni program naloge ocena letnika hmelja. Letni program potrdi minister. Na podlagi potrjenega letnega programa sklene ministrstvo z upravičencem pogodbo. Upravičenec uveljavlja podporo ob predložitvi zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu. Upravičenec mora najpozneje do 5. oktobra 2007 na ministrstvo predložiti oceno letnika hmelja, najpozneje do 28. februarja 2008 pa mora na ministrstvo predložiti končno poročilo o opravljenem delu z obrazložitvijo stroškov po potrjenem letnem programu.

(5) Upravičenec mora mesečno na svojih spletnih straneh objavljati tudi delna poročila o dejansko certificiranem hmelju letnika 2007 in ob končanem certificiranju letnika hmelja poročilo o dejansko certificiranem hmelju letnika 2007. Delna poročila se objavljajo najpozneje do desetega dne v mesecu za prejšnji mesec, zadnje delno poročilo, ki je tudi končno poročilo, se objavi najpozneje do 10. aprila 2008. Delna in končno poročilo morajo vsebovati najmanj količino certificiranega hmelja po posameznih sortah ter najmanjše, največje in povprečne vrednosti vlage, deleža listov in pecljev, hmeljevega odpada ter vsebnosti semena.

(6) Sredstva za podporo za izvajanje programa iz prejšnjega odstavka zagotovi ministrstvo v letu 2007 do višine 12.882,62 eurov v okviru Strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji.

IV. POGLAVJE

ZBIRKE PODATKOV

20. člen

(evidenca predprodajnih pogodb in dobav hmelja)

(1) Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IHPS) vzpostavi in vodi evidenco predprodajnih pogodb in dobav hmelja.

(2) Predprodajne pogodbe so pogodbe iz drugega odstavka 14. člena Uredbe 1952/05/ES. Vse predprodajne pogodbe morajo biti sklenjene pisno. Kopijo vsake predprodajne pogodbe mora prodajalec hmelja, ki je pridelovalec hmelja, ali organizacija proizvajalcev hmelja, IHPS posredovati najpozneje v 30 dneh po sklenitvi.

(3) IHPS evidentira vse opravljene dobave. Evidenca dobav se vodi na podlagi dvojnika dobavnice, ki ga prodajalec hmelja posreduje IHPS. Prodajalec hmelja posreduje dvojnik dobavnice po vsaki dobavi ali skupaj za vse izvršene dobave, vendar v vsakem primeru pred 15. marcem tistega leta, ki sledi letu obiranja hmelja. Če je dobava hmelja opravljena po 15. marcu leta, ki sledi letu obiranja, pa mora prodajalec hmelja IHPS posredovati dvojnik dobavnice najkasneje v petih dneh po opravljeni dobavi.

(4) Iz dobavnice mora biti za vsako sorto razvidna:

– količina dobavljenega hmelja,

– cena,

– stopnja predelave,

– za dobavo hmelja po predprodajni pogodbi tudi številka predprodajne pogodbe.

(5) Dobavnico iz tega člena lahko nadomesti kakršenkoli drug dokument, ki vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka.

(6) Podatki iz evidence predprodajnih pogodb in dobav hmelja so tajni in jih IHPS lahko posreduje le ministrstvu zaradi sporočanja podatkov v skladu z Uredbo 1557/06/ES.

V. POGLAVJE

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

(prehodne določbe)

(1) Postopki v zvezi z neposrednimi plačili za hmelj za leto 2004, se dokončajo po Uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 34/01, 55/01, 34/02, 27/03, 29/03 – popr., 23/04 in 109/04).

(2) Postopki v zvezi z neposrednimi plačili za hmelj za leto 2005 se dokončajo po Uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 10/05).

(3) Postopki v zvezi z neposrednimi plačili za hmelj za leto 2006 se dokončajo po Uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 10/05 in 113/05).

(4) Organizacije proizvajalcev hmelja, priznane v skladu z Uredbo o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 10/05, 113/05 in 99/06), so priznane tudi po tej uredbi.

22. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 10/05, 113/05 in 99/06).

23. člen

(uveljavitev)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 00715-21/2007/5

Ljubljana, dne 4. julija 2007

EVA 2006-2311-0004

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik

 


Avtor: ZKZP