Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa - UL 30/2009


Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa

1. člen

Ta pravilnik določa reprezentativne trge, rok in način poročanja cen, mase in števila govejih trupov Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) ter vrsto cen, ki se poročajo, za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 1249/08 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov govedi, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3) popravljene s Popravkom Uredbe Komisije (ES) št. 1249/08 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov govedi, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L št. 64 z dne 10. 3. 2009, str. 49).

2. člen

(1) Za reprezentativni trg govejega mesa (v nadaljnjem besedilu: odkupovalci) se štejejo:
a) klavnice, ki so v preteklem letu zaklale več kot 4.000 glav govedi in za lastne potrebe odkupijo več kot 1.000 glav govedi, starejših od dvanajst mesecev ter
b) fizične ali pravne osebe, ki so v preteklem letu za lastne potrebe dale v zakol v klavnico več kot 1.500 glav govedi, starejših od dvanajst mesecev.
(2) Odkupovalci iz prejšnjega odstavka morajo vsak teden do torka do 12. ure posredovati ARSKTRP ceno, maso in število govejih klavnih trupov za obdobje od predhodnega ponedeljka do vključno nedelje, in sicer za trupe, katerih skupna hladna masa je najmanj 158,8 kg.
(3) Cene, ki jih morajo poročati odkupovalci iz prvega odstavka tega člena, so cene na hladno maso, ki jih odkupovalci plačajo dobavitelju goveda v €/100 kg klavne mase, brez DDV, in sicer za trupe, ki so ocenjeni in razvrščeni v kategorije in razrede, navedene na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika. V cene se ne smejo vključiti premije oziroma druge podpore, ki jih klavnica uveljavlja za dobavitelje.
(4) Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov, ki je enaka masi toplih trupov, zmanjšana za 2%. Trupi morajo biti obdelani v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji.
(5) Odkupovalci iz točke (b) prvega odstavka tega člena morajo vsako leto do 15. januarja sporočiti število glav govedi, starejših od dvanajst mesecev, ki so jih v preteklem letu za lastne potrebe dali v zakol v klavnico.
(6) Odkupovalci iz prvega odstavka tega člena morajo vsako leto do 15. januarja posredovati na ARSKTRP izjavo o povprečnih transportnih stroških v preteklem letu. Odkupovalci posredujejo podatke iz tega člena po spletni aplikaciji, elektronski pošti (tis.aktrp@gov.si) ali faksu (01/478-92-00).

3. člen

Kontrolo točnosti podatkov in poročanih cen po tem pravilniku opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano najmanj enkrat letno. Odkupovalci iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo za ta namen hraniti vso dokumentacijo, povezano s poročanjem cen, najmanj 24 mesecev.

4. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa (Uradni list RS, št. 45/05 in 45/08 – ZKme-1).

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-34/2009

Ljubljana, dne 2. aprila 2009

EVA 2009-2311-0094

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

 

Pripeti dokumenti

Avtor: ZKŽP