GZS

Arhiv: Delodajalci: katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako?

 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za delodajalce določa tudi ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost. Za izvedbo teh ukrepov pa so predvidene tudi spremembe pri predlaganju REK obrazcev, ki so prikazane v spodnji preglednici.

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Delodajalec za izplačilo nadomestila plače predloži REK-1 obrazec.

 

Upravičeni delodajalci, ki uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, oddajo REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1004. Če je izplačano nadomestilo višje od povprečne plače, morajo za razliko (znesek nad povprečno plačo) oddati REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1001, pri čemer prispevke za socialno varnost od te razlike obračunajo in plačajo.

 

Za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo za čakanje na delo zaradi epidemije delodajalec vpiše v polje M01, nadomestilo za čakanje na delo zaradi višje sile pa v polje M02.

 

Podrobnejše pogoje, kdo je upravičenec in kdo, kako uveljaviti oprostitve plačila prispevkov in kaj morate poročati, objavljamo v naslednji preglednici:


Objavljamo preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov.Vrsta ukrepa

Upravičeni delodajalec

Niso upravičeni

Opis ukrepa

Izvedba in poročanje o uveljavljanju ukrepih

Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov

Delodajalci, z upadom prihodkov v prvem polletju 2020 za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

Če niso poslovali v celotnem letu 2019, z upadom prihodkov:

-vsaj 25 % zmanjšanje v marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 ali

-vsaj 50 % upadom v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s februarjem 2020.

- Neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %.

- Delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD.

Oprostitev plačila vseh prispevkov za socialno varnost od nadomestila plače od 13. marca do 31. maja 2020; Mesečno se oprostitev prizna največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v RS, preračunane na mesec (1.753,84 eur).

Delodajalec o izplačanih nadomestilih, za katere je oproščen plačila vseh prispevkov, predloži ločen obračun, v katerem prispevke (delojemalca in delodajalca) obračuna in prikaže v koloni »Obračunani« (delodajalec mora obračunati in plačati akontacijo dohodnine. Če je z nadomestilom plače izplačana tudi boniteta, povračilo stroškov, premije pokojninskega in invalidskega zavarovanja nad določeno višino, za slednja ne velja oprostitev plačila prispevkov; te prispevke delodajalec poroča v stolpcu »Za plačilo«.

Za izplačila plače in nadomestila plače, za katere se ne prizna oprostitev, se predloži ločene obračune, na uveljavljen način (šifre vrste dohodka REK-1 1001, 1091; PNiPD 5550).

Uvedene so nove šifre vrste dohodka:

REK-1: 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije

PniPD: 5552 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije za delodajalce, ki niso plačniki davka

Delna oprostitev prispevkov za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo

 

 

Zasebni delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Neposredni in posredni uporabniki proračuna RS in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po SKD.

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od izplačane plače za mesec marec in april 2020.

.

Delodajalec o izplačanih plačah, za katere velja ukrep, predloži ločen obračun, v katerem prispevke za PIZ (delojemalca in delodajalca) obračuna in prikaže v koloni »Obračunani« (ostale prispevke ter akontacijo dohodnine obračuna in plača). Če je hkrati z izplačilom plače izplačana tudi boniteta, povračilo stroškov, premije pokojninskega in invalidskega zavarovanja nad določeno višino, mora delodajalec od slednjih izplačil prispevke plačati, na obračunu jih poroča v stolpcu »Za plačilo«.

 

REK-1: 1002 Plača za delo v času epidemije

PniPD: 5551 Plača za delo v času epidemije za delodajalce, ki niso plačniki davka

Mesečni krizni dodatek

Zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3 x minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov.

Ukrep se ne uporablja za neposredne in posredne uporabnike proračuna RS in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po SKD.

Mesečni krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Delodajalec o izplačilu poroča na REK-1 obrazcu, šifra vrste dohodka 1190.

Na iREK se vnese znesek izplačanega kriznega dodatka v polje A052.

 

Odnosi z javnostmi

Finančna uprava RSFotogalerija