GZS

Arhiv: Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) PONOVNO ODPRT

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Javni poziv je ponovno odprt 

Od četrtka, 3. 9. 2020 od 9. ure dalje, je ponovno omogočeno izpolnjevanje in oddaja vlog.

8. 8. 2020 je agencija začasno ustavila prejemanje vlog na javni poziv zaradi velikega števila prejetih vlog in pričela s postopkom pridobitve dodatnih finančnih sredstev. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v vlogi posredniškega organa zagotovilo povečanje sredstev na skupno vrednost 2.000.000,00 €. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja pa je izdala spremenjeno odločitev o podpori javnega poziva, s katero je podana podlaga za ponovno odprtje in povečanje števila prejemnikov sredstev.

V torek, 1. 9. 2020, je agencija objavila najavo, da bo v četrtek, 3. 9. 2020 ob 9. uri, ponovno omogočeno izpolnjevanje in oddaja vlog.

Vloge, ki so jih prijavitelji oddali pred začasno ustavitvijo prejemanja vlog, bo agencija obravnavala skladno z določili javnega poziva.

Prijavitelji, katerih vloge v postopku obravnave vlog ne bodo odobrene za sofinanciranje, bodo lahko do roka za oddajo vlog pripravili in oddali novo vlogo na javni poziv.

Število vlog

 

Kohezijska regija

Število odobrenih vlog

Vrednost odobrenih vlog (v EUR)

Število oddanih vlog od 3. do 11. 9. 2020

Vrednost oddanih vlog od 3. do 11. 9. 2020 (v EUR)

Vrednost odobrenih in oddanih vlog (v EUR)

Razpisana sredstva (v EUR)

Vhodna Slovenija 46 429.031,40 113 901.944,30 1.330.975,70 1.103.800,00
Zahodna Slovenija 68 572.558,22 110 899.625,65 1.472.183,87 896.200,00
Skupaj 114 1.001.589,62 223 1.801.569,95 2.803.159,57 2.000.000,00

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti:

  

Aktivnost Znesek pomoči
a Vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo (kot npr. za Amazon, Wayfair,…) do vključno 5.000,00 €
b Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem do vključno 5.000,00 €
c Izdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca (kot npr. oprema prostora, sestava naprave) v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem do vključno 9.999,00 €
d Uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami (kot npr.: Europages,VirtualExpo ) (stroški paketov) do vključno 8.000,00 €
e Optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti do vključno 5.000,00 €
f Izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem do vključno 3.000,00 €
g Generiranje tujih leadov, to je visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih kupcev in poslovnih partnerjev, preko udeležbe na virtualnem mednarodnem dogodku do vključno 7.000,00 €
Najnižji možni znesek pomoči (skupaj) 3.000,00€
Najvišji možni znesek pomoči (skupaj) 9.999,00€

 

Intenzivnost pomoči je do vključno 70 % upravičenih stroškov.

DDV ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko v vlogi navede eno ali več aktivnosti iz zgornje tabele. Pri tem mora prijavitelj upoštevati omejitve iz zgornje tabele za zneske in intenzivnosti pomoči na ravni posamezne aktivnosti in na ravni vseh izbranih aktivnosti skupaj.

Upravičenci neporabljenih sredstev ene aktivnosti ne bodo mogli prenesti na drugo aktivnost.

Prijava

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Skrajni rok za oddajo vlog je 15. 9. 2020.

Vlogo je potrebno oddati elektronsko prek uporabniškega računa »Moj SPIRIT«. V uporabniški račun »Moj SPIRIT« se je potrebno registrirati. Vlogo je potrebno podpisati z digitalnim potrdilom.

POMEMBNO: Ker bo možno digitalno podpisano vlogo oddati le v elektronski obliki, morajo biti osebe, ki želijo pristopiti k izpolnjevanju vloge podjetja, registrirane v Moj SPIRIT. Osebe bodo morale za izpolnjevanje vloge podjetja od tega podjetja pridobiti pooblastilo za to dejanje.

Sam postopek "pooblaščanja" (ureditev skrbništva profila podjetja) ni hipen, traja lahko do en delovni dan, kar bo potrebno upoštevati pri roku za željeno oddajo vloge. 

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu oddaje.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov jptt20.covid19@spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. 

Vse novosti o javnem pozivu se objavljajo na tej spletni strani.

Informativni seznam odobrenih vlog

Informativni seznam odobrenih vlog za vloge, ki so bile oddane do vključno 7. 8. 2020

 

Javni poziv je sofinanciran s pomočjo:

Fotogalerija