Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Samostojni podjetnik in eDavki
GZS

Arhiv: Samostojni podjetnik in eDavki


 

Zakonodaja predpisuje, da so samostojni podjetniki (S.P.)  dolžni vlagati in prejemati dokumente preko portala eDavkov. eDavki omogočajo vlaganje dokumentov, vpogled v določene podatke iz uradnih evidenc in prejemanje dokumentov. Izredno pomembno je, da imajo S.P. urejen dostop do svojega profila v portalu eDavki in da sporočijo elektronski naslov, z obrazcem eVrocanje-POS, na katerega jih FURS obvesti, da morajo prevzeti določen dokument (gre za t.i. eVročanje).

 

Status zavezanca določa profil zavezanca v portalu eDavki, v katerega FURS odlaga dokumente, ki jih je potrebno elektronsko vročiti. Portal eDavki loči tri profile:

·       Profil fizične osebe (FO)

·       Profil fizične osebe, ki opravlja dejavnost (FOD)

·       Profil pravne osebe (PO)

 

Za vstop v posamezni profil ter za pregled dokumentov, ki se nahajajo v določenem profilu, je potrebno imeti ustrezno pooblastilo točno za ta profil. Ker pa gre pri dveh različnih profilih (profil FO) in (profil FOD) za istega zavezanca z eno davčno številko, lahko posameznik prevzame (podpiše eVročilnico), če stopi v portal eDavki z digitalnim potrdilom izdanim na fizično osebo ali pa če vstopi v portal eDavki z digitalnim potrdilom izdanim nanj kot nosilcem dejavnosti.  Ista logika velja v primeru, če davčni organ odloži dokumente pod profil FOD.

Pod profilom FOD vodi FURS: samostojne podjetnike, kmete, športnike, kulturnike, odvetnike in ostale fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost.

 

Kaj potrebuje S.P. za dostop do portala eDavki?

·       Ustrezno programsko opremo

·       Uporabniški račun ali digitalno potrdilo. Pri tem lahko uporabi:   

o   Kvalificirano digitalno potrdilo

o   Uporabniški račun

o   portalSI-PASS, kateri vključuje identifikacijo tudi z elektronsko osebno izkaznico)

 

Davčni organ bo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, za zavezanca sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) do 10. v mesecu za pretekli mesec. Le tega bo odložil v del sistema eDavki; v rubriko »Dokumenti«, »Vloženi dokumenti«.

 

Če podatki v POPSV niso pravilni ali popolni ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti OPSV najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Prispevki za socialno varnost morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

 

 

Zavezanec, ki začne z opravljanjem dejavnosti oziroma s poslovanjem, je dolžan sam izračunati predhodno akontacijo oziroma akontacijo (v nadaljevanju: akontacija) davka v znesku glede na višino predvidene davčne osnove davčnega leta, za katero se plačuje akontacija. Obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino akontacije in obrokov akontacije je dolžan davčnemu organu predložiti ob predložitvi prijave za vpis v davčni register oziroma najkasneje v osmih dneh od vpisa v uradno evidenco pristojnega organa

Akontacija se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih. V mesečnih obrokih se plača, če znesek akontacije presega 400 eurov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 eurov. Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v dvajsetih dneh po dospelosti. Primer: obrok za mesec april dospe v plačilo zadnji dan v mesecu aprilu in mora biti plačan do 20. maja.

 

Finančna uprava RS dokument, ki ga eVroča odloži v zavezančev profil v portalu eDavki. Hkrati se kreira informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu, ki se prav tako odloži v zavezančev profil v portalu eDavki z obrazcem eVročanje - Obv (eVročanje - Osebno obvestilo). Če je zavezanec z obrazcem eVročanje - POS (odda ga prek portala eDavki) sporočil tudi svoj elektronski naslov (npr. gmail, hotmail, itd.) in ga potrdil, se mu informativno sporočilo posreduje tudi na elektronski naslov. Zavezanec lahko sporoči več elektronskih naslovov, kamor želi prejemati informativna sporočila. Če zavezanec elektronskega naslova ne sporoči, prevzame nase odgovornost, da bo redno vstopal v portal eDavki in pregledoval prejete dokumente, ker v nasprotnem primeru, se lahko zgodi, da zaradi preteka roka, nastanejo za zavezanca negativne posledice. Zavezanec z uporabo digitalnega potrdila dokaže svojo istovetnost in elektronsko podpiše vročilnico ter s tem prevzame dokument. S trenutkom podpisa elektronske vročilnice, se šteje dokument za vročen. Če v roku 15 dni od dneva, ko mu je osebno obvestilo odloženo v portal eDavki dokumenta ne prevzame, se z dnem poteka tega roka dokument šteje za vročen (fikcija vročitve). Dokument se nahaja v portalu eDavki še šest mesecev po vročitvi, potem pa se izbriše iz portala eDavki. Zavezanec ga lahko po tem roku prevzame na Finančni upravi RS.

 

S.P. preko eDavkov oddaja:

Mesečno

Letno

 

plačilo akontacije dohodnine (do 20. v mesecu)

 

letni obračun (do 31. marca)

 

plačilo prispevkov za socialno varnost (do 20. v mesecu)

 

 

predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost (le tega vloži davčni organ do 10. v mesecu pod rubriko »vloženi dokumenti), v nasprotnem primeru mora S.p. vložiti sam do 15. v mesecu

 

                       

Pripravila: Mojca Umek

Svetovalka SPOT osrednjeslovenska regija

 

Vir: FURS

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT, Javna agencija.

 

Fotogalerija