Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Ali se lahko zaposlim pri t.i. »popoldanskem s.p.«?
GZS

Arhiv: Ali se lahko zaposlim pri t.i. »popoldanskem s.p.«?


Na SPOT Svetovanje smo večkrat prejeli vprašanje ali popoldanski s.p. lahko zaposli delavca. 

»Popoldanski s.p.« je v bistvu pogovorni izraz, ki označuje samostojnega podjetnika, ki opravlja dejavnost dopolnilno (popoldansko), prispevkov za socialna zavarovanja pa ne plačuje sam, ampak ima plačilo prispevkov za socialno varnost urejeno preko zaposlitve v drugem podjetju.  Popoldanski s.p. ima lahko samo oseba, ki je v delovnem razmerju za polni delovni čas (40 ur tedensko), poleg tega pa imajo še željo in ideje, da ustvarijo dodaten posel.

 Ko takemu podjetniku posel uspe in se pojavi možnost po širitvi, on je pa še vedno zaradi različnih razlogov v rednem delovnem razmerju v nekem drugem podjetju, lahko ta t.i. »popoldanski s.p.« zaposli delavca za redni delovni čas.

 Kako to lahko stori?

 Ker je popoldanski s.p. izenačen z rednim s.p. (razlikujeta se le glede plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje), lahko zaposli delavca enako kot redni s.p.  Popoldanski s.p. sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi, ki je temelj vsakega delovnega razmerja.

 Pri pripravi pogodbe o zaposlitvi pa mora popoldanski s.p. (v tem primeru delodajalec) upoštevati Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), kolektivno pogodbo, ki je vezana na dejavnost katero popoldanski s.p. opravlja ter ostalo zakonodajo na področju delovnega prava.

 Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialna zavarovanja na podlagi delovnega razmerja, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec (v tem primeru popoldanski s.p.) je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti kopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela.

 

Pogodbo lahko skleneta za določen ali nedoločen čas, lahko se sklene tudi za krajši delovni čas.

Pogodba o zaposlitvi mora vključevati vse bistvene elemente, kateri so navedeni v 31. členu ZDR-1:

 

-            podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,

-            datum nastopa dela,

-            naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom tega zakona,

-            kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,

-            čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,

-            določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,

-            določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,

-            določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,

-            določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,

-            določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,

-            dolžino odpovednih rokov,

-            navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in

-            druge pravice in obveznosti v primerih, določenih z zakonom.

 

Poleg zaposlitve pa se popoldanski s.p. lahko odloči tudi za druge načine pomoči:  lahko sklene podjemno ali avtorsko pogodbo z drugo osebo, lahko gre za pomoč študenta preko študentske napotnice, lahko gre za pomoč družinskega člana ali pa upokojenec po pogodbi o občasni zaposlitvi upokojenca.

 

 

 Pripravila: Mojca Umek

SPOT Svetovanje osrednjeslovenske regije

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Fotogalerija