Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila - UL 83/2011


Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) v zvezi z 32. in 40. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 98/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) in na podlagi osme alineje tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila

1. člen

V Pravilniku o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 100/10 in 17/11) se v 10. točki Priloge 2.2 črta besedilo »(kot so definirani v točki 1., 2. člena Direktive 89/437/EGS)«.

24. do 29. točka se spremenijo tako, da se glasijo:

»24. Vino in drugi izdelki iz grozdja in vina (kot so definirani v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode) (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 1234/2007 glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji (COD(2008)0183), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES)

25. Pijače iz sadnih žganj, Korn, Kornbrand, sadna žganja, Ouzo, Grappa, Tsikoudia from Crete, Tsipouro from Macedonia, Tsipouro from Thessaly, Tsipouro from Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, London gin (kot so definirane v Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89) (UL L št.39 z dne 13. 2. 2008, str. 16), zadnjič spremenjeni z Uredbo (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L št.354 z dne 31. 12. 2008, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 110/2008/ES)

26. Sambuca, Maraschino in Mistra (kot so definirane v Uredbi Komisije (EGS) št. 1180/1991 z dne 6. maja 1991 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1014/90 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za opredelitev, opis in predstavitev žganih pijač) (UL L št.115 z dne 8. 5. 1991, str. 5), zadnjič spremenjeni s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru – Priloga I – Veterinarske in fitosanitarne zadeve – Seznam iz člena 17 (UL L št. 1 z dne 3. 1. 1994, str. 220), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1180/1991/EGS)

27. Sangria, Clarea in Zurra (kot so navedene v Uredbi Sveta (EGS) št. 1601/1991 z dne 10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov) (UL L št. 149 z dne 14. 6. 1991, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1601/1991/EGS)

28. Vinski kis

29. Hrana za dojenčke in majhne otroke v skladu s predpisom, ki ureja živila za posebne prehranske namene, vključno s hrano za posebne zdravstvene namene za dojenčke in majhne otroke«.

2. člen

V prilogi 2.4 se črta besedilo

+---------------+--------------------------------+-------------+
|»E 128 rdeče  |Breakfast sausages       |20 mg/kg«.  |
|(Red 2G)    |z vsebnostjo žit najmanj 6 %  |       |
|        |                |       |
|        |Burger meat z vsebnostjo    |       |
|        |zelenjave in/ali žit najmanj 4 |       |
|        |%                |       |
+---------------+--------------------------------+-------------+

3. člen

Na koncu Priloge 3.2 se opomba spremeni tako, da se glasi:

»(*) v skladu z Uredbo 1234/2007/ES in po načelu »quantum satis« v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1037/2001 z dne 22. maja 2001 o odobritvi ponudbe in dobave za neposredno prehrano ljudi nekaterih uvoženih vin, ki so lahko bila obdelana z enološkimi postopki, ki niso predvideni v Uredbi (ES) št. 1493/1999 (UL L št. 145 z dne 31.5.2001, str. 12), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 2079/2005 z dne 19. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2001, Uredbe Sveta (ES) št. 1037/2001 in Uredbe (ES) št. 2303/2003 v zvezi s podaljšanjem določenih odstopanj glede certificiranja in označevanja vin ter enološkimi postopki (UL L št. 333 z dne 20. 12. 2005, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1037/2001/ES).«.

4. člen

V Prilogi 3.3 se v delu B opomba spremeni tako, da se glasi:

»(*) v skladu z Uredbo 1234/2007/ES.«.

V delu C se v tretji tabeli pred aditivoma »E 251« in »E 252« doda naslednje besedilo:

+--------+------------+-----------+---------------+----------------+
|»E št. |Specifično |Vrsta   |Največja    |Največja    |
|    |ime     |živila   |vsebnost, ki se|dovoljena    |
|    |      |      |jo lahko doda |vsebnost    |
|    |      |      |med proizvodnjo|ostanka     |
|    |      |      |(izražena kot |(izražena kot  |
|    |      |      |NaNO(3)) v   |NaNO(3)) v   |
|    |      |      |mg/kg     |mg/kg«.     |
+--------+------------+-----------+---------------+----------------+

5. člen

V Prilogi 3.4 se opombi spremenita tako, da se glasita:

»(*) in (**) vino v skladu z Uredbo 1234/2007/ES.«.

V Prilogi 3.4 se besedilo

+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|»E 626 |gvanilna    |  |        |  500 mg/kg  |
|    |kislina     |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 627 |dinatrijev   |  |Živila na   | posamezno ali |
|    |gvanilat    |  |splošno (razen |        |
|    |        |  |tistih iz   |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 628 |dikalijev    |  |petega odstavka| v kombinaciji, |
|    |gvanilat    |  |6. člena tega |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 629 |kalcijev    |  |pravilnika)  | izraženo kot |
|    |gvanilat    |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 630 |inozinska    |  |        |  gvanilna  |
|    |kislina     |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 631 |dinatrijev   |  |        |   kislina  |
|    |inozinat    |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 632 |kalcijev    |  |        |        |
|    |inozinat    |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 633 |kalcijevi 5'-  |  |Začimbe in   | quantum satis«.|
|    |ribonukleotidi |  |dišave     |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 634 |dinatrijevi 5'- |  |        |        |
|    |ribonukleotidi |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+

nadomesti z naslednjim besedilom

+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|»E 626 |gvanilna    |  |        |  500 mg/kg  |
|    |kislina     |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 627 |dinatrijev   |  |no (rh iz tisti| posamezno ali |
|    |gvanilat    |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 628 |dikalijev    |  |6. členadstavka| v kombinaciji, |
|    |gvanilat    |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 629 |kalcijev    |  |tega pnika)  | izraženo kot |
|    |gvanilat    |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 630 |inozinska    |  |        |  gvanilna  |
|    |kislina     |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 631 |dinatrijev   |  |        |   kislina  |
|    |inozinat    |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 632 |dikalijev    |  |        |        |
|    |inozinat    |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 633 |kalcijev    |  |dišavee in   | quantum satis«.|
|    |inozinat    |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 634 |kalcijevi 5'-  |  |        |        |
|    |ribonukleotidi |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+
|E 635 |dinatrijevi 5'- |  |        |        |
|    |ribonukleotidi |  |        |        |
+-------+----------------+----+---------------+----------------+

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-231/2011

Ljubljana, dne 3. oktobra 2011

EVA 2011-2311-0094

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje