Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o merilih čistosti za aditive - UL 72/2010


Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 - ZdZPZ) v zvezi z 32. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 98/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09 in 8/10 - ZUP-G) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o merilih čistosti za aditive

1. člen

Ta pravilnik določa merila čistosti za aditive, ki se lahko uporabljajo v proizvodnji živil v skladu z:

- Direktivo Komisije 2008/84/ES z dne 27. avgusta 2008 o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil (UL L št. 253 z dne 20. 9. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/10/ES z dne 13. februarja 2009 o spremembi Direktive 2008/84/ES o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil (UL L št. 44 z dne 14. 2. 2009, str. 62), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/84/ES);

- Direktivo Komisije 2008/60/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi posebnih meril čistosti sladil za uporabo v živilih (UL L št. 158 z dne 18. 6. 2008, str. 17), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/37/EU z dne 17. junija 2010 o spremembi Direktive 2008/60/ES o določitvi posebnih meril čistosti sladil (UL L št. 152 z dne 18. 6. 2010, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/60/ES);

- Direktivo Komisije 2008/128/ES z dne 22. decembra 2008 o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih (UL L št. 6 z dne 10. 1. 2009, str. 20; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/128/ES).

2. člen

(1) Merila čistosti za aditive za živila, razen barvil in sladil, so določena v Prilogi I Direktive 2008/84/ES.

(2) Merila čistosti za sladila, ki se uporabljajo v živilih, so določena v Prilogi I Direktive 2008/60/ES.

(3) Merila čistosti za barvila, ki se uporabljajo v živilih, so določena v Prilogi I Direktive 2008/128/ES.

3. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih čistosti za aditive (Uradni list RS, št. 4/05).

4. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-193/2010

Ljubljana, dne 5. avgusta 2010

EVA 2010-2311-0144

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP