Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih čistosti za aditive - UL 17/2011


Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) v zvezi z 32. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 98/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o merilih čistosti za aditive

1. člen

V Pravilniku o merilih čistosti za aditive (Uradni list RS, št. 72/10) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

Ta pravilnik določa merila čistosti za aditive, ki se lahko uporabljajo v proizvodnji živil v skladu z:

– Direktivo Komisije 2008/84/ES z dne 27. avgusta 2008 o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil (UL L št. 253 z dne 20. 9. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/67/EU z dne 20. oktobra 2010 o spremembi Direktive 2008/84/ES o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2010, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/84/ES);

– Direktivo Komisije 2008/60/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi posebnih meril čistosti sladil za uporabo v živilih (UL L št. 158 z dne 18. 6. 2008, str. 17), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/37/EU z dne 17. junija 2010 o spremembi Direktive 2008/60/ES o določitvi posebnih meril čistosti sladil (UL L št. 152 z dne 18. 6. 2010, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/60/ES);

– Direktivo Komisije 2008/128/ES z dne 22. decembra 2008 o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih (UL L št. 6 z dne 10. 1. 2009, str. 20; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/128/ES), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2011/3/EU z dne 17. januarja 2011 o spremembi Direktive 2008/128/ES o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih (UL L št. 13 z dne 18. 1. 2011, str. 59), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/128/ES).«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-574/2010

Ljubljana, dne 22. februarja 2010

EVA 2011-2311-0067

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano