Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom - 38/2010


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom

1. člen

V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (Uradni list RS, št. 80/07) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1925/2006/ES in te uredbe je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v delu, v katerem se nanašata na živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene in živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, pa Ministrstvo za zdravje.

Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1925/2006/ES in te uredbe izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, v delu, ki se nanaša na živila živalskega izvora, Veterinarska uprava Republike Slovenije in v delu, ki se nanaša na živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene in na živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.«.

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00725-11/2010/4

Ljubljana, dne 6. maja 2010

EVA 2010-2711-0027

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik