Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov - UL 38/2010


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov

1. člen

V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 72/05) se v 1. členu za besedilom »str. 1« črtata vejica in besedilo »z vsemi spremembami«.

2. člen

Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Pristojna organa za izvajanje Uredbe 1946/2003/ES sta ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«.

3. člen

V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pošlje ministrstvu, pristojnemu za okolje, podatke iz 15. člena Uredbe 1946/2003/ES.«.

4. člen

Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1946/2003/ES in te uredbe izvajata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, razen v delu, ki se nanaša na živila živalskega izvora, kjer izvaja uradni nadzor Veterinarska uprava Republike Slovenije.«.

5. člen

V 7. členu se v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »3.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.000 do 20.000 eurov«.

V drugem odstavku se besedilo »1.000.000 tolarjev do 2.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.000 do 8.000 eurov«.

V tretjem odstavku se besedilo »600.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.500 do 4.000 eurov«.

V četrtem odstavku se besedilo »200.000 tolarjev do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 do 2.000 eurov«.

V petem odstavku se besedilo »50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 600 eurov«.

6. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00725-4/2010/4

Ljubljana, dne 6. maja 2010

EVA 2010-2711-0019

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik