Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o obsegu in vsebini poročila o rezultatih namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje – UL 80/2006


Na podlagi četrtega odstavka 36. člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o obsegu in vsebini poročila o rezultatih namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje

1. člen

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L št. 106 z dne 17. 4. 2001, str. 1, z vsemi spremembami) določa obseg in vsebino poročila o rezultatih namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov (v nadaljnjem besedilu: GSO) v okolje.

2. člen

Izrazi ''višje rastline'' v tem pravilniku pomeni rastline, ki se uvrščajo v taksonomsko skupino semenk (Spermatophytae) (golosemenke – Gymnospermae in kritosemenke – Angiospermae).

Drugi, v tem pravilniku uporabljeni izrazi, imajo enak pomen kot v Zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon).

3. člen

Če gre za poročilo o rezultatih namernega sproščanja gensko spremenjenih višjih rastlin, mora biti poročilo iz 36. člena zakona posredovano v skladu z Odločbo Komisije 2003/701/ES z dne 29. septembra 2003 o uvedbi v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta formularjev za predstavitev rezultatov namernega sproščanja gensko spremenjenih višjih rastlin v okolje za druge namene, kakor je dajanje na trg (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2003/701/ES).

Prijavitelj mora poročilo iz prejšnjega odstavka predložiti v slovenskem in angleškem jeziku na formularju, določenem v Prilogi Odločbe 2003/701/ES, in sicer v pisni in elektronski obliki, ki je dostopna na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko prijavitelj poročilo predloži samo v elektronski obliki, če odgovorna oseba prijavitelja podpiše poročilo z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.

4. člen

Če gre za poročilo o rezultatih namernega sproščanja drugih GSO, razen gensko spremenjenih višjih rastlin, mora poročilo iz 36. člena zakona obsegati podatke o:

– prijavitelju, številki prijave v Registru GSO in dovoljenju za namerno sproščanje v okolje, na katero se poročilo nanaša,

– vrsti poročila,

– GSO ter vrsti in značilnostih namernega sproščanja v okolje,

– izvajanju ukrepov za preprečitev ali zmanjšanje tveganja za okolje in zdravje ljudi,

– metodi spremljanja namernega sproščanja v okolje in načinu ugotavljanja njegovih rezultatov,

– rezultatih opažanj namernega sproščanja v okolje v zvezi s pričakovanimi in nepričakovanimi učinki, zlasti glede kakršnega koli tveganja za okolje ali zdravje ljudi in

– zaključkih na osnovi ugotovljenih rezultatov namernega sproščanja.

Pri pripravi poročila iz prejšnjega odstavka se upošteva, ali gre za vmesno ali končno poročilo, in smiselno uporabljajo določbe Priloge Odločbe 2003/701/ES, ki se nanašajo na vsebino posameznih zahtevanih podatkov.

Prijavitelj mora poročilo iz prvega odstavka tega člena predložiti v slovenskem in angleškem jeziku, in sicer v pisni in elektronski obliki.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko prijavitelj poročilo predloži samo v elektronski obliki, če odgovorna oseba prijavitelja podpiše poročilo z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 0071-56/2006

Ljubljana, dne 23. maja 2006

EVA 2006-2511-0125

Janez Podobnik l.r.

Minister za okolje in prostor

 

Soglašam!

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI