Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o registru gensko spremenjenih organizmov – UL 79/2006


Na podlagi desetega odstavka 54. člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor

P R A V I L N I K

o registru gensko spremenjenih organizmov

1. člen

Ta pravilnik v skladu z 31. členom Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L št. 106 z dne 17. 4. 2001, str. 1) ureja podrobnejšo obliko in način vodenja registra gensko spremenjenih organizmov (v nadaljnjem besedilu: register GSO) ter način določanja materialnih stroškov za posredovanje podatkov iz registra.

2. člen

Izraz »izdelek, ki vsebuje GSO« pomeni gensko spremenjeni organizem (v nadaljnjem besedilu: GSO) ali kombinacijo GSO ali pripravek, ki je sestavljen ali vsebuje GSO ali kombinacijo GSO.

Drugi, v tem pravilniku uporabljeni izrazi, imajo enak pomen kot v zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo).

3. člen

Register GSO sestavljata registrska knjiga evidenc in zbirka dokumentov.

Registrska knjiga evidenc in zbirka dokumentov se vodita v elektronski in pisni obliki.

4. člen

V registrski knjigi evidenc se vodijo evidence o:

1. zaprtih sistemih za delo z gensko spremenjenimi organizmi, za katere je bilo izdano potrdilo o vpisu v register GSO,

2. delih z GSO v zaprtem sistemu (v nadaljnjem besedilu: delo z GSO), ki so prijavljena ali je bilo zanje izdano dovoljenje,

3. namernih sproščanjih GSO v okolje, za katera je bilo izdano dovoljenje, in

4. izdelkih, ki vsebujejo GSO in se dajejo na trg in njihovi uporabi.

5. člen

V zbirki dokumentov se zbirajo naslednji dokumenti:

1. potrdila za vpis zaprtih sistemov za delo z GSO v register GSO,

2. dovoljenja za delo z GSO,

3. povzetki ocene tveganja za delo z GSO v drugem, tretjem ali četrtem varnostnem razredu,

4. dovoljenja za namerno sproščanje GSO v okolje,

5. povzetki ocene tveganja za namerno sproščanje GSO v okolje,

6. dovoljenja za dajanje izdelkov, ki vsebujejo GSO, na trg, izdana v Republiki Sloveniji, in

7. povzetki ocene tveganja za dajanje izdelkov, ki vsebujejo GSO, na trg.

6. člen

V evidenco o zaprtih sistemih za delo z GSO se za posamezni zaprti sistem vpišejo naslednji podatki:

1. zaporedna številka vpisa v evidenco,

2. registrska številka vpisa v register GSO in klasifikacijska oznaka prijave zaprtega sistema,

3. firma in sedež ali naslov prijavitelja zaprtega sistema,

4. naziv in naslov zaprtega sistema,

5. vrsta zaprtega sistema in področje dela z GSO, ki se v zaprtem sistemu izvaja,

6. varnostni razred dela z GSO, za katerega je zaprti sistem prijavljen in registriran, in

7. osebno ime, izobrazba in strokovna usposobljenost pooblaščenca za biološko varnost ter osebe, odgovorne za nadzor in varnost.

7. člen

V evidenco o delih z GSO se za posamezno delo z GSO iz drugega, tretjega ali četrtega varnostnega razreda vpišejo naslednji podatki:

1. zaporedna številka vpisa v evidenco,

2. registrska številka vpisa v register GSO in klasifikacijska oznaka prijave dela z GSO,

3. datum izdaje dovoljenja, če gre za delo z GSO iz tretjega ali četrtega varnostnega razreda,

4. firma in sedež ali naslov prijavitelja,

5. naziv in naslov zaprtega sistema, v katerem se delo z GSO izvaja, in registrska številka vpisa zaprtega sistema v register GSO,

6. naslov projekta, ki vključuje delo z GSO, namen dela z GSO in njegovo trajanje,

7. znanstveno in slovensko ime GSO, splošne značilnosti GSO in funkcija vključenega genskega materiala ter

8. varnostni razred dela z GSO in glavni zadrževalni ukrepi.

8. člen

V evidenco iz prejšnjega člena se vpisujejo tudi podatki o delih z GSO v prvem varnostnem razredu, pridobljeni v okviru prijave posameznega zaprtega sistema, in sicer:

1. zaporedna številka vpisa v evidenco,

2. firma in sedež ali naslov prijavitelja,

3. naziv in naslov zaprtega sistema, v katerem se delo z GSO izvaja, in registrska številka vpisa zaprtega sistema v register GSO,

4. namen dela z GSO,

5. znanstveno in slovensko ime GSO, splošne značilnosti GSO in funkcija vključenega genskega materiala ter

6. varnostni razred dela z GSO.

9. člen

V evidenco namernega sproščanja GSO v okolje se za posamezno namerno sproščanje vpišejo naslednji podatki:

1. zaporedna številka vpisa v evidenco,

2. registrska številka vpisa v register GSO in klasifikacijska oznaka prijave namernega sproščanja GSO v okolje,

3. datum izdaje dovoljenja za namerno sproščanje GSO v okolje,

4. firma in sedež ali naslov prijavitelja, v primeru kmetijskega gospodarstva pa tudi njegovo identifikacijsko številko (KMG-MID),

5. naslov projekta in njegovo trajanje ter časovni potek namernega sproščanja,

6. namen namernega sproščanja GSO v okolje in nameravana uporaba rezultatov,

7. znanstveno in slovensko ime GSO, splošne značilnosti GSO in funkcija vključenega genskega materiala ter

8. lokacija kraja namernega sproščanja GSO in njegova površina, parcelna številka in geografske koordinate parcele.

10. člen

V evidenco o izdelkih, ki vsebujejo GSO in se dajejo na trg, se vpisujejo podatki za izdelek, za katerega je bilo dovoljenje za dajanje na trg izdano v Republiki Sloveniji, in sicer:

1. zaporedna številka vpisa v evidenco,

2. registrska številka vpisa v register GSO in klasifikacijska oznaka prijave dajanja izdelka, ki vsebuje GSO, na trg,

3. datum izdaje dovoljenja za dajanje uzdelka, ki vsebuje GSO, na trg,

4. obdobje, za katerega je dovoljenje za dajanje na trg izdano,

5. firma in sedež ali naslov prijavitelja,

6. firma in sedež ali naslov osebe, odgovorne za dajanje izdelka, ki vsebuje GSO, na trg na območju Skupnosti, če to ni ista oseba kot prijavitelj,

7. trgovsko ime izdelka, ki vsebuje GSO, in njegove splošne značilnosti,

8. znanstveno in slovensko ime GSO, ki je v izdelku, splošne značilnosti GSO in funkcija vključenega genskega materiala ter

9. namen uporabe.

11. člen

V evidenco iz prejšnjega člena se vpisujejo tudi podatki o gojenju GSO, ki so posledica uporabe izdelkov, ki vsebujejo GSO, in sicer:

1. trgovsko ime izdelka, ki vsebuje GSO, ki se uporablja za gojenje,

2. znanstveno in slovensko ime ter splošne značilnosti GSO, ki se sprošča v okolje, in identifikacijska številka GSO ter

3. podatki o lokaciji gojenja GSO in njeni površini, in sicer identifikacijsko oznako GERK-PID in identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG – MID) ali podatki o parcelni številki in geografskih koordinatah parcele, če ne gre za kmetijsko gospodarstvo.

Identifikacijska številka GSO iz 2. točke prejšnjega odstavka se določi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (UL L št. 10 z dne 16. 1. 2004, str. 5).

Za vodenje in vzdrževanje evidence iz prvega odstavka tega člena se lahko uporabljajo tudi podatki, ki jih v okviru predpisanih zbirk vodijo drugi državni organi ali drugi pooblaščeni organi.

12. člen

Podatki, vpisani v register GSO, se pregledujejo in pridobijo iz registra v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja.

Materialni stroški posredovanja podatkov iz registra GSO se določajo v skladu s predpisi, ki urejajo posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja.

Podatki iz registra GSO se lahko drugim državnim organom, pooblaščenim organizacijam in izvajalcem javnih služb ter organom lokalnih skupnosti posredujejo brezplačno, če jih potrebujejo za izvajanje nalog, povezanih z delovnim področjem ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.

13. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 0071-127/2006

Ljubljana, dne 14. julija 2006

EVA 2002-2511-0173

Janez Podobnik l.r.

Minister za okolje in prostor


Avtor: ZŽI