Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije - UL 83/2004


Na podlagi prvega odstavka 77. člena za izvajanje 35. točke 51. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04-ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K o dopolnitvah pravilnika o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

1. člen

V Pravilniku o pogojih za izvajanje dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 72/04) se za 8. členom dodata novo VI.A) poglavje in 8.a člen, ki se glasita:

»VI.A) POSTOPEK UGOTAVLJANJA POGOJEV

8.a člen

(1) Postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev se začne na zahtevo organizacije.
    (2) Za ugotovitev izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika imenuje generalni direktor VURS s sklepom tričlansko komisijo.
    (3) Komisija iz prejšnjega odstavka opravi ogled prostorov, opreme in sredstev za izvajanje DDD iz tega pravilnika ter poda mnenje glede vloženega zahtevka, kar je podlaga za izdajo odločbe generalnega direktorja VURS o izpolnjevanju predpisanih pogojev.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 323-254/2004-1

Ljubljana, dne 20. julija 2004.

EVA 2004-2311-0319

dr. Milan Pogačnik l. r.
    Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI