Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije – UL 138/2004


Na podlagi prvega odstavka 77. člena za izvajanje 35. točke 51. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

1. člen

V pravilniku o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 72/04 in 83/04) se v 2. členu za besedilom »veterinarske organizacije« doda besedilo », druge organizacije«.

2. člen

V 4. členu se črta 6. točka.

3. člen

V tretjem odstavku 8.a člena se za besedilom »iz tega pravilnika« doda besedilo », preveri izpolnjevanje kadrovskih pogojev«.

4. člen

V 9. členu se črta besedilo »veterinarskimi«.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-254/2004-2

Ljubljana, dne 10. decembra 2004.

EVA 2004-2311-0393

 

 

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Marica Lukačič l. r.

 


Avtor: ZŽI