Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) - sprememba - UL 54/2001


Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), v povezavi s 14. členom pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 101/99) 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in pravilnika o organizaciji dela združenja agroživilstva GZS, je upravni odbor Združenja agroživilstva GZS na seji dne 12. 4. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
    o spremembah in dopolnitvah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

1. člen

V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj (Uradni list RS, št. 101/99) se v 11. členu na koncu 2. točke (pred 3. Testenine) doda nov odstavek, ki glasi:
    Pri gotovih pekovskih izdelkih se priznava kalo iz naslova osuška, ki je neločljivo povezan s prevozom, manipulacijo in skladiščenjem v višini:
     pri kruhu 6,0%,
     pri slaščičarskih izdelkih 8%,
    od vhodnega prometa skladišča.
    Pri gotovih pekovskih, slaščičarskih in konditorskih izdelkih ter polizdelkih se priznava odpis, ki je neločljivo povezan z manipulacijo v višini:
     pri pekovskih izdelkih 5%,
     pri slaščičarskih izdelkih 8%,
     pri konditorskih izdelkih 0,5%,
    od vhodnega prometa skladišča.

2. člen

Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 013.13-UO/01-32/SZ-200

Ljubljana, dne 19. junija 2001.

Predsednik UO
    Združenja agroživilstva
    Gospodarske zbornice Slovenije
    Janez Železnikar l. r.
Avtor: ZŽI