Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Popravek Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga) – UL 109/2005


Popravek

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 106/05 z dne 25. 11. 2005, se popravi v naslednjem:

– tretji odstavek 4. člena se pravilno glasi:

»Gospodarski subjekti evidentirajo stroške poslovanja zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga v svojih poslovnih knjigah na podlagi sestavljenih zapisnikov, izpisov ali sklepov pristojnih oseb oziroma pristojnih organov.«;

– 6. člen se pravilno glasi:

»Če izguba oziroma uničenje blaga presega običajne stopnje, določene s tem pravilnikom, je potrebno ob nastanku tolikšne izgube obvezno sestaviti interni obračun. Na podlagi internega obračuna, ki se šteje za verodostojno listino, se obračuna in plača davek na dodano vrednost, in sicer konec poslovnega leta oziroma ob letni inventuri.«;

– 2. točka 8. člena se pravilno glasi:

»2. Embalažni in ostali pomožni materiali

– Steklenice, etikete, pokrovčki, lepila, kartoni, folije in drugi materiali:

5%

– palete lesene

10%

– plastenke

10%«;

– prvi odstavek 11. člena se pravilno glasi:

»Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji naravne mineralne vode, izvirske vode, namizne vode, vse naštete vode z dodatkom arom in predpakirane pitne vode:«;

– 5. točka 12. člena se pravilno glasi:

»5. Vračljiva embalaža med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:

– steklenice

7%

– plastični zaboji, nosilke

5%

– plastenke in baloni

10%

– palete lesene

10%«;

– drugi odstavek 15. člena se pravilno glasi:

»Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati druga in zadnja alineja v prvem odstavku 1. člena, zadnje štiri alineje za dejavnosti v 2. členu ter 18. člen in 19. člen in točka 1. v 20. členu v Pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) (Uradni list RS, št. 101/99, 54/01, 50/02, 83/02, 86/02, 24/04).«.

 

Št. UO-63/2005
Ljubljana, dne 1. decembra 2005

Predsednica UO
Združenja živilske industrije
Gospodarske zbornice Slovenije
Ivanka Valjavec l.r.


Avtor: ZŽI