Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga) – UL 33/2006


Na podlagi 4. člena Zakona o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) /ZDDV-UPB3/ (Uradni list RS, št. 25/05), v povezavi s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04, 29/05, 60/05) ter na podlagi 31. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije in Pravilnika o organizaciji dela Združenja živilske industrije GZS, je Upravni odbor združenja na seji dne 21. marca 2006 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)

1. člen

V Pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga) (Uradni list RS, št. 106/05) se v 10. členu v točki: »3. Transportno skladiščni kalo proizvodov« spremeni zadnja alineja tako, da se glasi:

»– pri plastenkah 1,5%«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. UO-22/2006

Ljubljana, dne 21. marca 2006

Predsednica UO

Združenja živilske industrije

Gospodarske zbornice Slovenije

Ivanka Valjavec l.r.


Avtor: ZŽI