Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga) - UL 123/2008


Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006), 3. alineje 1. odstavka 17. člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006, 52/2007, 120/2007, 21/2008), 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 06.11.2007 ter na podlagi 16. člena Pravil GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij z dne 28. marca 2007,  je Upravni odbor GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij na 10. korespondenčni seji dne 16. decembra 2008 sprejel

P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

S tem pravilnikom GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, kot strokovno združenje dejavnosti v okviru GZS za dejavnost s področja kmetijstva in živilsko predelovalne dejavnosti za proizvodno dejavnost določajo stopnje odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem, prevozom in proizvodnim procesom, ki se šteje za običajnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.

 

 1. člen

Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in so po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 registrirani v:

 

Šifra SKD 2008

Naziv dejavnosti po SKD 2008

01.110

Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic

01.120

Pridelovanje riža

01.130

Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic

01.140

Pridelovanje sladkornega trsa

01.150

Pridelovanje tobaka

01.160

Pridelovanje rastlin za vlakna

01.190

Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

01.210

Vinogradništvo

01.220

Gojenje tropskega in subtropskega sadja

01.230

Gojenje citrusov

01.240

Gojenje pečkatega in koščičastega sadja

01.250

Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic

01.260

Pridelovanje oljnih sadežev

01.270

Gojenje rastlin za izdelavo napitkov

01.280

Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin

01.290

Gojenje drugih trajnih nasadov

01.300

Razmnoževanje rastlin

01.410

Prireja mleka

01.420

Druga govedoreja

01.430

Konjereja

01.450

Reja drobnice

01.460

Prašičereja

01.470

Reja perutnine

01.490

Reja drugih živali

01.500

Mešano kmetijstvo

01.610

Storitve za rastlinsko pridelavo

01.620

Storitve za živinorejo, razen veterinarskih

01.630

Priprava pridelkov

01.640

Obdelava semen

03.110

Morsko ribištvo

03.120

Sladkovodno ribištvo

03.210

Gojenje morskih organizmov

03.220

Gojenje sladkovodnih organizmov

10.110

Proizvodnja mesa, razen perutninskega

10.120

Proizvodnja perutninskega mesa

10.130

Proizvodnja mesnih izdelkov

10.200

Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev

10.310

Predelava in konzerviranje krompirja

10.320

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

10.390

Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

10.410

Proizvodnja olja in maščob

10.420

Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob

10.510

Mlekarstvo in sirarstvo

10.520

Proizvodnja sladoleda

10.610

Mlinarstvo

10.620

Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

10.710

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

10.720

Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic

10.730

Proizvodnja testenin

10.810

Proizvodnja sladkorja

10.820

Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

10.830

Predelava čaja in kave

10.840

Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov

10.850

Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov

10.860

Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil

10.890

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih

10.910

Proizvodnja krmil

10.920

Proizvodnja hrane za hišne živali

11.010

Proizvodnja žganih pijač

11.020

Proizvodnja vina iz grozdja

11.030

Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač

11.040

Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja

11.050

Proizvodnja piva

11.060

Proizvodnja slada

11.070

Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod

12.000

Proizvodnja tobačnih izdelkov

 

 1. člen

Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in usedanjem ter se kaže na teži, obsegu ali površini materiala pri skladiščenju in transportu.

Razsip ali razlitje je izguba ali uničenje materiala in izdelkov v sipkem oziroma tekočem stanju pri skladiščenju, transportu in v proizvodnji.

Razbitje je uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom in embalažo, v katerem se to blago pakira.

Primanjkljaj je izguba, ki je neločljivo povezan s proizvodnim procesom in nastane zaradi lastnosti blaga, uporabljenega pri proizvodnji ali kot proizvod v fazi proizvodnega procesa.

Okvara ali pokvarljivost blaga je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga v dobi uporabnosti blaga ali po poteku roka trajanja uporabnosti blaga.

 1. člen

Pravilnik določa maksimalno višino odpisa blaga (surovin, materiala, polizdelkov, izdelkov, gotovih proizvodov, embalaže in trgovskega blaga) zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga, ki se v proizvodnji pijač šteje za običajnega in predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskih subjektov, od katerega se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.

Za odpis, ki presega stopnje po tem pravilniku, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost in strošek ni davčno priznan odhodek po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb.

Gospodarski subjekti evidentirajo stroške poslovanja zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga v svojih poslovnih knjigah na podlagi sestavljenih zapisnikov, izpisov ali sklepov pristojnih oseb oziroma pristojnih organov.

Za primanjkljaj in uničenje blaga, nastalih zaradi višje sile, se mora obvezno sestaviti komisijski zapisnik. Komisijsko ugotovljen izredni strošek zaradi višje sile se davčno prizna in davek na dodano vrednost se ne obračuna.

 

II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA

 1. člen

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v dejavnostih proizvodnje pijač šteje za običajen odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga, po stopnjah navedenih s tem pravilnikom, izračunanim od vrednosti prometa.

Osnove, po katerih se določajo vrednosti prometa:

1. Kot vrednost prometa surovin in materialov se upošteva vrednost zalog surovin in materiala na dan 1. januar, ki se poveča za celotno nabavno vrednost surovin in materiala, nabavljenega v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
2. Kot vrednost prometa polizdelkov se upošteva vrednost zalog polizdelkov na dan 1. januar, ki se poveča za celotno nabavno vrednost polizdelkov ali proizvedeno vrednost, nabavljenih ali proizvedenih polizdelkov v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
3. Kot vrednost prometa izdelkov in gotovih proizvodov se upošteva celotna prodajna vrednost izdelkov oziroma gotovih proizvodov, prodanih v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
4. Kot vrednost prometa trgovskega blaga se upošteva celotna prodajna vrednost trgovskega blaga, prodanega v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
5. Kot vrednost prometa vračljive embalaže se upošteva celotna vrednost posamezne vrste embalaže, preračunana na kavcirano vrednost po stanju na dan izračuna odpisa blaga.

 1. člen

Če izguba oziroma uničenje blaga presega običajne stopnje, določene s tem pravilnikom, je potrebno ob nastanku tolikšne izgube obvezno sestaviti interni obračun. Na podlagi internega obračuna, ki se šteje za verodostojno listino, se obračuna in plača davek na dodano vrednost, in sicer konec poslovnega leta oziroma ob letni inventuri.

 1. člen

Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji sadnih in zelenjavnih sokov in nektarjev:

1. Surovine in materiali pri predelavi sadja, manipulaciji v skladišču in transportu:

– sveže sadje

15 %

– zamrznjeno sadje oziroma zamrznjeni polizdelki

10 %

– aseptično polnjeni polizdelki

10 %

– pasterizirani polizdelki

10 %

– ostale surovine in materiali

5 %

2. Surovine in materiali med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:

– sladkor, sadni polizdelki in druge surovine

10 %

– steklenice, etikete, pokrovčki, lepila, kartoni, epruvete, folije in drugi embalažni materiali

5 %

3. Polizdelki med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:

– vsi polizdelki

3 %

4. Izdelki, gotovi proizvodi:

 

– med proizvodnim procesom

4 %

– pri manipulaciji v skladišču

2 %

– pri transportu

1,5 %

5. Trgovsko blago:

 

– pri manipulaciji v skladišču

2 %

– pri transportu

1,5 %

6. Vračljiva embalaža med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:

– steklenice

7 %

– plastični zaboji, nosilke

5 %

– palete lesene

10 %

– druga vračljiva embalaža

5 %

 

 1. člen

Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji žganih in lahko alkoholnih pijač

 

1. Surovine in materiali med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:

A) ŽGANE PIJAČE

1.1. Prevzem surovin:

 

– sveže sadje

15 %

– etilni alkohol in destilati

1 %

1.2. Priprava destilata za skladiščenje:

 

– razredčevanje

0,50 %

1.3. Skladiščenje, odležavanje:

 

– skladiščenje v nerjaveči jekleni cisterni

2 %

– skladiščenje v lesenih sodih

0,50 %/mesec

1.4. Sestava polizdelka:

 

– naravna žganja

2 %

– likerji

5 %

– ostale žgane pijače

2 %

1.5. Polnitev:

 

– stekleničenje, volumen večji od 0,5 l

2 %

– stekleničenje, volumen manjši od 0,5 l

3 %

1.6. Skladiščenje izdelkov:

 

0,30 %

1.7. Transport:

 

0,20 %

1.8. Preddestilacija surovine ali polizdelka:

 

10 %

B) LAHKO ALKOHOLNE PIJAČE

 

1.9. Sestava:

 

-

2 %

1.10. Polnitev:

 

8 %

2. Embalažni in ostali pomožni materiali

 

– steklenice, etikete, pokrovčki, lepila, kartoni, folije in drugi materiali

5 %

– palete lesene

10 %

– plastenke

10 %

 

 1. člen

Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji vina iz grozdja:

A) MOŠT

 

– razsluzenje, vrenje

6 %

B) VINO – mirna vina

 

a) Klet

 

Nega

 

– prvi pretok

3,5 %

– drugi pretok

2 %

– čiščenje, stabilizacija

3 %

– filtracija

2 %

– prekletenje

1,5 %

Skladiščenje – čuvanje

 

– lesena posoda

0,30%/mesec

– betonska posoda

0,08%/mesec

– plastična posoda (poliester)

0,05%/mesec

– jeklena posoda

0,03%/mesec

– steklenična klet/arhiv

0,2 %/leto

b) Polnilnica

 

– stekleničenje

2 %

– skladišče gotovih proizvodov

0,3 %

– odprto vino (natakanje)

1,5 %

c) Transportni kalo (kalo na prevozu)

 

– steklenice

0,2 %

– odprto/rinfuza

0,3 %

C) VINO – peneča se vina – dodatno

 

a) Klasični postopek

17 %

b) Charmat postopek

11 %

D) EMBALAŽA

 

– lom praznih steklenic

7 %

– izguba PVC nosilk

5 %

– izguba palet

10 %

 

 1. člen

Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji piva:

1. transportno skladiščni kalo surovin:

 

– slad

2,5%

– koruzni zdrob

1%

– ostale surovine

1%

2. Proizvodni kalo piva v fazah varjenja, fermentacije, stabilizacije, filtracije in polnjenja:

– svetlo pivo s 5 – 13,5% (m/m) ekstrakta v sladici

12%

– ostale vrste piva (specialno, močno, lahko, brezalkoholno in pšenično pivo, pivo fermentirano z mešanico mikrobioloških kultur, pivo z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, temno pivo, pivo z dodatki, mešanica piva in limonade)

30%

3. Transportno skladiščni kalo proizvodov:

 

– pri steklenicah

2%

– pri pločevinkah

1,5%

– pri sodih

0,5%

– pri plastenkah

1,5%

4. Kalo vračljive embalaže med transportom, skladiščenjem in proizvodnjo:

– steklenice

4%

– plastični zaboji

2%

– palete

10%

– sodi

1%

5. Kalo reprodukcijskih materialov in nevračljive embalaže med transportom, skladiščenjem in proizvodnjo:

3%

 

 1. člen

Stopnje običajnega odpisa blaga, pri proizvodnji naravne mineralne vode, izvirske vode, namizne vode, vse naštete vode z dodatkom arom in predpakirane pitne vode:

1. Surovine in materiali med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:

– arome in drugi dodatki

10%

– etikete, zamaški, lepila, kartoni, nevračljiva embalaža in drugi materiali

5%

2. Poliz delki med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:

– vsi polizdelki

3%

3. Izdelki, gotovi proizvodi:

 

– med proizvodnim procesom

4%

– pri manipulaciji v skladišču

2%

– pri transportu

1,5%

4. Trgovsko blago:

 

– pri manipulaciji v skladišču

2%

– pri transportu

1,5%

5. Vračljiva embalaža med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:

– steklenice

7%

– plastični zaboji, nosilke

5%

– plastenke in baloni

10%

– palete lesene

10%

 

 1. člen

Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji brezalkoholnih pijač:

1. Surovine in materiali med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:

– sladkor, sirupi, dodatki in druge surovine

10%

– etikete, zamaški, lepila, kartoni, nevračljiva embalaža in drugi materiali

5%

2. Polizdelki med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:

– vsi polizdelki

3%

3. Izdelki, gotovi proizvodi:

 

– med proizvodnim procesom

4%

– pri manipulaciji v skladišču

2%

– pri transportu

1,5%

4. Trgovsko blago:

 

– pri manipulaciji v skladišču

2%

– pri transportu

1,5%

5. Vračljiva embalaža med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:

– steklenice

7%

– plastični zaboji, nosilke

5%

– plastenke in baloni

10%

– palete lesene

10%

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njihov sprejem.

 1. člen

Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Predsednik Upravnega odbora

GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij:

Mag. Iztok Bricl

 


Avtor: ZKŽP