Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem - sprememba - UL 86/2003


Na podlagi 6. točke drugega odstavka 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem 

1. člen

V pravilniku o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem (Uradni list RS, št. 71/02), se v drugem odstavku 4. člena črta besedilo razen, če to dovoli Urad za živila in prehrano (v nadaljnjem besedilu: urad). 

2. člen

V 8. in 10. členu se beseda urad nadomesti z besedami ministrstvo, pristojno za zdravje. 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 0220-42/2003
Ljubljana, dne 31. julija 2003.

 

dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Avtor: ZŽI