Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o novih živilih - UL 38/2010


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o novih živilih

1. člen

V Uredbi o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o novih živilih (Uradni list RS, št. 71/06) se v 1. členu v drugem oklepaju črtata vejica in besedilo »z vsemi spremembami«.

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:

»Za izvajanje Uredbe 258/97/ES in te uredbe je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«.

2. člen

V prvem odstavku 2. člena, prvem odstavku 3. člena in drugem odstavku 4. člena se besedilo »Ministrstvo za zdravje« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« v ustreznem sklonu.

3. člen

V prvem odstavku 5. člena in v prvem odstavku 6. člena se beseda »zdravje« nadomesti z besedilom »kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano«.

4. člen

Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 258/97/ES in te uredbe izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, razen v delu, ki se nanaša na živila živalskega izvora, kjer izvaja uradni nadzor Veterinarska uprava Republike Slovenije.

Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 258/97/ES in te uredbe, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene in na živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.«.

5. člen

V 8. členu se v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.000 do 33.000 eurov«.

V drugem odstavku se besedilo »20.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »8.000 do 12.000 eurov«.

V tretjem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »120 do 800 eurov«.

6. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00725-5/2010/4

Ljubljana, dne 6. maja 2010

EVA 2010-2711-0018

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik