Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih - UL 57/2011


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) v zvezi z 32. in 40. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) in v zvezi z izvajanjem Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih

1. člen

V Uredbi o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih (Uradni list RS, št. 27/07 in 38/10) se v 1. členu besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi:

»– Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364 z dne 20. 12. 2006, str. 5), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. z dne 29. aprila 2011 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 111 z dne 30. 4. 2011, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1881/2006/ES).«.

2. člen

Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Komisiji in Evropski agenciji za varnost hrane v skladu z 9. členom Uredbe 1881/2006/ES pošlje podatke, ki jih pridobi samo oziroma od organov, pristojnih za uradni nadzor iz prejšnjega člena.«.

3. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-15/2011

Ljubljana, dne 7. julija 2011

EVA 2011-2311-0070

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik