Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih – UL 107/2007


Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) in tretjega odstavka 10. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo), izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih

1. člen

V Pravilniku o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih (Uradni list RS, št. 84/04) se v 5. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Pri oceni skladnosti glede MRL iz prejšnjega odstavka je v okviru uradnega nadzora treba upoštevati privzeto 50% merilno negotovost z upoštevanjem kriterijev, opredeljenih v dokumentu Quality control procedures for pesticide residues analysis – Document No SANCO/10476/2003, 5 February 2004, z vsemi spremembami, ki so na vpogled na internetni strani: http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/ publications_en.htm.«

2. člen

V 7. členu se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:

»– MRL države proizvajalke, države članice EU, če je znan, oziroma se poda strokovno mnenje, na podlagi opravljene ocene tveganja in drugih dostopnih podatkov;«.

Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.

3. člen

V 18. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:

»– kmetijski inšpektor v vseh fazah primarne proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih, vključno s prvo stopnjo dajanja lastnega primarnega proizvoda rastlinskega izvora v promet.«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 0220-19/2007

Ljubljana, dne 11. oktobra 2007

EVA 2007-2711-0056

 

Zofija Mazej Kukovič l.r.

Ministrica za zdravje

 

Soglašam!

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKZP